Διασφάλιση της ποιότητας

Η δημιουργία ισχυρών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο έχει καθοριστική σημασία για την αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών. Έχει καίρια σημασία για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων σε όλη την Ευρώπη μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων περιόδων σπουδών στο εξωτερικό.

Περί τίνος πρόκειται;

Τελευταία, παρατηρείται μια έντονη τάση προς την αποκέντρωση και την αυξημένη αυτονομία του σχολείου. Η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στα σχολεία σε ό,τι αφορά τις πρακτικές και την οργάνωσή τους, ή τη χρήση των οικονομικών τους πόρων, τους δίνει περισσότερες δυνατότητες να προσαρμόζονται στις δικές τους, αλλά και τις τοπικές ανάγκες. Τα οφέλη, ωστόσο, της αυτονομίας εξαρτώνται από την ικανότητα των σχολείων να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ανάπτυξή τους, καθώς και από τον βαθμό στον οποίο λογοδοτούν στους γονείς, στις τοπικές κοινωνίες και στις εκπαιδευτικές αρχές. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) δείχνουν ότι η αυτονομία των σχολείων οδηγεί σε βελτίωση της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, όταν συνδυάζεται με λογοδοσία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ σχολικής αυτονομίας και λογοδοσίας απαιτεί, ωστόσο, ισχυρά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας.

Τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας ποικίλλουν πολύ σε όλη την Ευρώπη, αλλά αντιμετωπίζουν ορισμένες κοινές προκλήσεις. Μεταξύ αυτών των προκλήσεων συγκαταλέγονται:

  • ο τρόπος καθορισμού των στόχων και μέτρησης της προόδου για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τη μάθηση,
  • ο σχεδιασμός συστημάτων διασφάλισης ποιότητας με στόχο όλο και περισσότερο αποκεντρωμένα και πολυεπίπεδα εκπαιδευτικά συστήματα,
  • η ενθάρρυνση του διαλόγου και μιας νοοτροπίας εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων στον τομέα της εκπαίδευσης, και
  • η ιεράρχηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Η δημιουργία ισχυρών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο έχει καθοριστική σημασία για την αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών. Έχει καίρια σημασία για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων σε όλη την Ευρώπη μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων περιόδων σπουδών στο εξωτερικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκολύνοντας την αμοιβαία μάθηση, στηρίζει τις χώρες της ΕΕ στην περαιτέρω ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Μια ομάδα εργασίας Ευρωπαίων ειδικών που προέρχονται από κυβερνήσεις κρατών μελών και οργανισμούς ενδιαφερομένων συνεδριάζει σε τακτική βάση και εξετάζει συγκεκριμένες πτυχές των πολιτικών που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας, συζητά κοινές προκλήσεις και ανταλλάσσει ορθές πρακτικές.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η ομάδα εργασίας της ΕΕ έχει εκδώσει οδηγίες προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανάπτυξη των σχολείων. Σε ανακοίνωση σχετικά με την ανάπτυξη των σχολείων και την άριστη διδασκαλία (2017) η Επιτροπή προσδιορίζει τομείς για ανάληψη δράσης με σκοπό τη βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ποιότητας. Ένα συνοδευτικό έγγραφο εργασίας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις πολιτικές σχολικής εκπαίδευσης.