Kvalitetssikring

Det er afgørende, at de enkelte lande og regioner indfører effektive kvalitetssikringssystemer, hvis vi skal opnå større gennemsigtighed og tillid imellem landene. Og netop gennemsigtighed og tillid er en forudsætning for den gensidige anerkendelse af eksamensbeviser på sekundærtrinnet og af læringsophold i udlandet, som skal fremme elevers og studerendes mobilitet i hele Europa.

Hvad er kvalitetssikring inden for uddannelse?

Der er den senere tid kommet en vigtig, ny tendens i retning af decentralisering og øget selvstyre for skolerne. Hvis skolerne får mere selvbestemmelse over deres praksis, tilrettelæggelsen af deres aktiviteter og økonomien, kan de bedre tage hensyn til deres egne særlige behov og de lokale forhold. Fordelene ved selvstyre afhænger imidlertid af skolernes evne til effektivt at planlægge og styre deres egen udvikling, og i hvor høj grad de er ansvarlige over for forældrene, lokalsamfundet og uddannelsesmyndighederne. OECD's program for international elevevaluering (PISA) viser, at selvbestemmelse i skolerne fører til, at eleverne opnår bedre grundlæggende kvalifikationer, hvis selvstyret kombineres med ansvarlighed. Samspillet mellem skolernes selvbestemmelse og ansvarlighed kræver stærke, men fleksible kvalitetssikringssystemer.

Kvalitetssikringssystemerne varierer meget i Europa, men har en række udfordringer til fælles. Disse udfordringer går bl.a. ud på at finde ud af, hvordan man

  • opstiller mål og måler udviklingen i uddannelsessystemerne og elevernes resultater
  • udformer kvalitetssikring for uddannelsessystemer, der i stigende grad bliver decentraliserede og skal dække flere niveauer
  • fremmer dialogen og en kultur præget af tillid blandt parterne på uddannelsesområdet og
  • prioriterer menneskelige og økonomiske ressourcer.

Det er afgørende, at de enkelte lande og regioner indfører effektive kvalitetssikringssystemer, hvis vi skal opnå større gennemsigtighed og tillid imellem landene. Og netop gennemsigtighed og tillid er en forudsætning for den gensidige anerkendelse af eksamensbeviser på sekundærtrinnet og af læringsophold i udlandet, som skal fremme elevers og studerendes mobilitet i hele Europa.

Europa-Kommissionen understøtter EU-landene i at videreudvikle deres kvalitetssikringssystemer ved at gøre det lettere for dem at lære af hinanden. En arbejdsgruppe af europæiske eksperter fra medlemslandenes regeringer og interesseorganisationer mødes regelmæssigt for at drøfte konkrete aspekter af kvalitetsikringspolitikker, tale om fælles udfordringer og udveksle god praksis.

Hvad er der gjort indtil videre?

Ekspertarbejdsgruppen har udarbejdet en vejledning til de politiske beslutningstagere om, hvordan man kvalitetssikrer udviklingen af skolerne. I meddelelsen om udvikling af skoler og fremragende undervisning fra 2017 angiver Kommissionen en række indsatsområder, hvor man kan forbedre skoleuddannelsen bl.a. gennem kvalitetssikring. Et ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene giver nyttig indsigt i forskningsbaseret dokumentation og resultaterne af arbejdet på EU-niveau for at forbedre skoleuddannelsespolitikkerne.