Zajišťování kvality

Vytvoření spolehlivých systémů zajišťování kvality na vnitrostátní i regionální úrovni má zásadní význam pro zvýšení transparentnosti a důvěry mezi zeměmi. To je nezbytné rovněž pro usnadnění mobility studentů v Evropě, a to díky vzájemnému uznávání sekundárního vzdělání a výsledků období studia v zahraničí.

O co se jedná?

Hlavním současným trendem ve školství je decentralizace a zvýšená autonomie škol. Mají-li školy více autonomie ohledně metodiky a organizace či využívání finančních zdrojů, mohou se lépe přizpůsobit konkrétním potřebám i místním podmínkám. Nicméně předpokladem je, že jsou schopné efektivně plánovat a řídit vlastní rozvoj. Další podmínkou úspěšnosti školy je míra odpovědného jednání školy s rodiči, místní komunitou i vzdělávacími orgány. Z údajů mezinárodního hodnocení žáků PISA vyplývá, že autonomie škol vede u žáků k dosažení lepších výsledků v základních dovednostech, pokud je ovšem spojena s příslušnou měrou odpovědnosti. To však vyžaduje, aby byly k dispozici spolehlivé nástroje zajištění kvality.

Systémy zajišťování kvality se v jednotlivých zemích Evropy podstatně liší, ale výzvy, kterým čelí, mají společné. K nim patří:

  • způsob stanovení cílů a měření pokroku dosaženého v rámci vzdělávacích systémů a studia,
  • vytvoření systému zajišťování kvality pro stále decentralizovanější, mnohaúrovňové vzdělávací systémy,
  • podpora dialogu a důvěry mezi zúčastněnými stranami v oblasti vzdělávání a
  • lidské a finanční zdroje jako priorita.

Vytvoření spolehlivých systémů zajišťování kvality na vnitrostátní i regionální úrovni má zásadní význam pro zvýšení transparentnosti a důvěry mezi zeměmi. To je nezbytné rovněž pro usnadnění mobility studentů v Evropě, a to díky vzájemnému uznávání sekundárního vzdělání a výsledků období studia v zahraničí.

Evropská komise podporuje členské státy v dalším rozvoji jejich systémů zajišťování kvality tím, že usnadňuje vzájemné učení a sdílení poznatků. Členové pracovní skupiny evropských odborníků ze států EU a organizace zainteresovaných stran se pravidelně scházejí k jednání o konkrétních aspektech politik, které se týkají zajišťování kvality, k projednávání společných výzev a k výměně osvědčených postupů.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Uvedená pracovní skupina EU vypracovala pro tvůrce politik pokyny týkající se zajištění kvality v zájmu rozvoje škol. Ve sdělení o rozvoji škol a vynikající úrovni výuky z roku 2017 Komise uvádí oblasti, kde je potřeba podniknout kroky ke zlepšení školního vzdělávání, a to včetně zajištění kvality. Průvodní pracovní dokument útvarů Komise obsahuje užitečné poznatky získané výzkumem a prací na úrovni EU, které se týkají politik v oblasti školního vzdělávání.