Осигуряване на качеството

Изграждането на стабилни системи за осигуряване на качеството на национално и регионално равнище е от съществено значение за увеличаване на прозрачността и доверието между държавите. Това е особено важно за улесняване на мобилността на учащите в цяла Европа чрез взаимно признаване на дипломите за средно образование и резултатите от периоди на учене в чужбина.

За какво става въпрос?

В последно време има тенденция към децентрализация и по-голяма училищна автономия. Предоставянето на повече автономия във връзка с практиките и организацията на училищата или използването на финансови ресурси дава на училищата повече възможности за адаптиране към специфичните им нужди и местния контекст. Ползите от автономията обаче зависят от способността на училищата ефективно да планират и управляват своето развитие, както и от това каква е отчетността пред родителите, местните общности и образователните органи. Резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) показват, че училищната автономия води до по-добро усвояване на основните умения, когато е съчетана с отчетност. От своя страна връзката между училищна автономия и отчетност изисква наличието на стабилни системи за осигуряване на качеството.

Системите за осигуряване на качеството се различават значително в различните страни от Европа, но са изправени пред редица общи предизвикателства. Тези предизвикателства включват:

  • начините за определяне на цели и измерване на напредъка във връзка с образователните системи и ученето;
  • определяне на гаранции за качество за все по-децентрализираните образователни системи на много нива;
  • насърчаване на диалог и култура на доверие между заинтересованите страни в образованието; както и
  • даване на приоритет на човешките и финансовите ресурси.

Изграждането на стабилни системи за осигуряване на качеството на национално и регионално равнище е от съществено значение за увеличаване на прозрачността и доверието между държавите. Това е особено важно за улесняване на мобилността на учащите в цяла Европа чрез взаимно признаване на дипломите за средно образование и резултатите от периоди на учене в чужбина.

Европейската комисия подкрепя държавите от ЕС при усъвършенстването на техните системи за осигуряване на качеството чрез улесняване на взаимното обучение. Работна група от европейски експерти от правителствата на държавите членки и организации на заинтересованите страни заседава редовно, като се разглеждат специфични аспекти на политиките, свързани с осигуряването на качеството, обсъждат се общи предизвикателства и се обменят добри практики.

Какво е направено досега?

Работната група на ЕС е изготвила насоки за създателите на политики относно осигуряването на качество за развитието на училищата. В Съобщението за училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването от 2017 г. Европейската комисия набелязва областите за действие за подобряване на училищното образование, включително осигуряването на качеството. В придружаващия съобщението работен документ на службите на Комисията се представят полезни наблюдения за резултатите от научни изследвания и от работата, извършена на равнището на ЕС, в областта на политиките за училищното образование.