Kľúčové kompetencie a základné zručnosti

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na podpore a posilnení rozvoja kľúčových kompetencií a základných zručností pre všetkých, od útleho veku a po celý život.

O čo ide?

Každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie a základné zručnosti. Kľúčové kompetencie a základné zručnosti potrebuje každý z nás pre osobné uspokojenie a rozvoj, zamestnateľnosť, spoločenské začlenenie a aktívne občianstvo.

Údaje z Programu OECD pre medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA) za rok 2015 však poukazujú na to, že každý piaty žiak v Európskej únii má vážne problémy s čítaním, matematikou alebo prírodnými vedami. V porovnaní s výsledkami PISA z roku 2012, údaje za rok 2015 potvrdzujú, že podiel žiakov so slabými výsledkami sa v prírodných vedách zvýšil na 20,6 % (zvýšenie o 4 percentuálne body); v čítaní na 19,7 % (zvýšenie o 1,9 percentuálneho bodu) a v matematike na 22,2 % (zvýšenie o 0,1 percentuálneho bodu). Navyše, až 44 % obyvateľov Únie má slabé alebo nemá žiadne (19 %) digitálne zručnosti.

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na podpore a posilnení rozvoja kľúčových kompetencií a základných zručností pre všetkých, od útleho veku a po celý život.

Čo sa doteraz podarilo dosiahnuť?

V máji 2018 prijala Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, ktorým sa nahrádza predchádzajúce odporúčanie v tejto oblasti. Cieľom tohto prístupu je podporovať kľúčové kompetencie a rozvoj základných zručností prostredníctvom:

  • zabezpečenia vysokokvalitného vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania pre všetkých,
  • poskytovania podpory pedagogickým pracovníkom,
  • podpory celej škály vzdelávacích prístupov a kontextov, a to s perspektívou celoživotného vzdelávania,
  • skúmania prístupov k posudzovaniu a overovaniu kľúčových kompetencií.

Čo bude nasledovať?

Pokiaľ ide o základné zručnosti, ktoré sa overujú v testoch PISA, do roku 2020 by malo byť k slabo prospievajúcim zaradených menej ako 15 % žiakov vo veku 15 rokov. Komisia podporuje krajiny EÚ pri posilňovaní základných zručností a kľúčových kompetencií pre všetkých tým, že uľahčuje vzájomné učenie sa a výmenu osvedčených postupov.