Kluczowe kompetencje i podstawowe umiejętności

Komisja Europejska wraz z państwami UE wspiera i wzmacnia rozwój kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności dla wszystkich, od najmłodszych lat i przez całe życie.

Informacje podstawowe

Każdy ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkolenia i uczenia się przez całe życie, które służą nabywaniu kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności. Wszyscy potrzebują takiego zestawu kompetencji i umiejętności do samorealizacji i rozwoju osobistego, zwiększenia szans na rynku pracy, włączenia społecznego i aktywnej postawy obywatelskiej.

Dane zgromadzone w 2015 r. w ramach Programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) wskazują jednak, że co piąty uczeń w Unii Europejskiej nie posiada dostatecznej umiejętności czytania ani znajomości matematyki czy nauk przyrodniczych. W porównaniu z wynikami badania PISA z 2012 r. wyniki z 2015 r. pokazują, że odsetek osób osiągających słabe wyniki wzrósł do 20,6 proc. (+4,0 punkty procentowe) w naukach przyrodniczych; do 19,7 proc. (+1,9 punktu procentowego) w czytaniu oraz do 22,2 proc. (+0,1 punktu procentowego.) w matematyce. Co więcej, 44 proc. ludności UE ma słabo rozwinięte umiejętności cyfrowe lub nie ma ich wcale (19 proc.).

Komisja Europejska wraz z państwami UE wspiera i wzmacnia rozwój kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności dla wszystkich, od najmłodszych lat i przez całe życie.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

W maju 2018 r. Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu przyjęła zalecenie Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, które zastępuje wcześniejsze zalecenie w tej dziedzinie. Podejście to polega na wspieraniu rozwoju kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności poprzez:

  • zapewnienie wszystkim wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i możliwości uczenia się przez całe życie
  • wspieranie kadry nauczycielskiej
  • promowanie różnorodnych strategii uczenia się w różnych kontekstach w perspektywie uczenia się przez całe życie
  • badanie różnych metod oceny i walidacji kompetencji kluczowych.

Jakie będą kolejne kroki?

Do 2020 r. osoby osiągające słabe wyniki pod względem umiejętności podstawowych, mierzonych przy pomocy testów PISA, powinny stanowić mniej niż 15 proc. wszystkich 15-latków. Komisja wspiera państwa UE we wzmacnianiu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji dla wszystkich poprzez ułatwianie wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk.