Kerncompetenties en basisvaardigheden

De Europese Commissie werkt samen met de EU-landen om de ontwikkeling van kerncompetenties en basisvaardigheden te steunen en te versterken, bij iedereen van jongs af aan en gedurende het hele leven.

Waarom zijn kerncompetenties en basisvaardigheden zo belangrijk? 

Iedereen heeft recht op onderwijs, opleidingen en een leven lang leren, waarbij kwaliteit, inclusiviteit en de ontwikkeling van kerncompetenties en basisvaardigheden centraal staan. Elk individu heeft kerncompetenties en basisvaardigheden nodig voor zelfontplooiing, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid, sociale inclusie en actief burgerschap

Uit de resultaten van het programma voor internationale studentenevaluatie (Programme for International Student Assessment, PISA) uit 2015 bleek echter dat een op vijf leerlingen in de EU onvoldoende presteert voor leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen. 

In vergelijking met de PISA-resultaten van 2012 was het aandeel slecht presterende leerlingen gestegen tot 20,6% (een stijging van 4,0 procentpunten) voor exacte wetenschappen, tot 19,7% (+1,9 procentpunten) voor lezen en tot 22,2% (+0,1 procentpunt) voor wiskunde. Bovendien heeft 44% van de EU-bevolking weinig en 19% geen digitale vaardigheden.

Wat doet de EU op dit gebied?

De Europese Raad zijn Aanbeveling inzake kerncompetenties voor levenslang leren bijgewerkt. Daarin stelt de Raad voor de ontwikkeling van kerncompetenties en basisvaardigheden te bevorderen door:

  • degelijk onderwijs, goede opleidingen en een leven lang leren voor iedereen
  • ondersteuning van onderwijzend personeel bij op competenties gerichte les- en opleidingsmethoden
  • een ruim aanbod aan mogelijkheden en situaties om een leven lang te leren
  • nieuwe manieren om kerncompetenties te evalueren en valideren

Wat zijn de volgende stappen? 

Binnen het kader voor Europese beleidssamenwerking streven de EU-landen ernaar om het aandeel 15-jarigen die ”slecht presteren” op basisvaardigheden, tegen 2020 terug te brengen tot onder de 15%. Dit doel zal worden beoordeeld aan de hand van de nieuwe PISA-gegevens die begin december 2019 beschikbaar zullen zijn.

De Commissie steunt de EU-landen bij het versterken van ieders basisvaardigheden en kerncompetenties door wederzijds leren en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen.