Pamatkompetences un pamatprasmes

Eiropas Komisija sadarbojas ar ES valstīm, lai atbalstītu un stiprinātu pamatkompetenču un pamatprasmju attīstību visiem, sākot no agrīna vecuma un visa mūža garumā.

Par ko ir runa?

Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, apmācību un mūžizglītību, kas attīsta pamatkompetences un pamatprasmes. Pamatkompetences un pamatprasmes ir tās, kas visiem cilvēkiem vajadzīgas personīgajam piepildījumam un attīstībai, nodarbināmībai, sociālajai iekļautībai un aktīvam pilsoniskumam.

Taču Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) 2015. gada rezultāti liecina, ka vienam no pieciem skolēniem Eiropas Savienībā ir nepietiekamas prasmes lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs. Salīdzinot ar 2012. gada PISA rezultātiem, 2015. gada rezultāti liecina, ka to skolēnu īpatsvars, kuriem ir vājas sekmes, ir palielinājies līdz 20,6 % (+ 4 procentpunkti) dabaszinātnēs, līdz 19,7 % (+ 1,9 procentpunkti) lasīšanā un līdz 22,2 % (+ 0,1 procentpunkts) matemātikā. Turklāt 44 % Eiropas Savienības iedzīvotāju ir zems digitālo prasmju līmenis vai šo prasmju nav vispār (19 %).

Eiropas Komisija sadarbojas ar ES valstīm, lai atbalstītu un stiprinātu pamatkompetenču un pamatprasmju attīstību visiem, sākot no agrīna vecuma un visa mūža garumā.

Līdz šim paveiktais

Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome 2018. gada maijā pieņēma Padomes ieteikumu par pamatkompetencēm mūžizglītībā, kas aizstāj iepriekšējo ieteikumu šajā jomā. Šīs pieejas mērķis ir veicināt pamatkompetenču un pamatprasmju attīstību:

  • piedāvājot kvalitatīvu izglītību, apmācību un mūžizglītību visiem,
  • sniedzot atbalstu mācībspēkiem,
  • veicinot dažādas mācīšanās pieejas un kontekstus mūžizglītības perspektīvā,
  • izpētot pieejas pamatkompetenču novērtēšanai un apstiprināšanai.

Kas notiks tālāk?

Līdz 2020. gadam ir jāpanāk, lai tādu 15 gadus veco jauniešu īpatsvars, kuru prasmes saskaņā ar PISA testiem novērtētas kā “vājas”, būtu mazāk nekā 15 %. Komisija atbalsta ES valstis, stiprinot pamatkomptences un pamatprasmes visiem, veicinot savstarpēju mācīšanos un labas prakses apmaiņu.