Bendrosios kompetencijos ir pagrindiniai gebėjimai

Komisija bendradarbiauja su ES valstybėmis siekdama remti ir sustiprinti visų asmenų bendrųjų kompetencijų ir pagrindinių gebėjimų ugdymą nuo ikimokyklinio amžiaus ir visą gyvenimą.

Kodėl bendrosios kompetencijos ir pagrindiniai gebėjimai yra svarbūs? 

Visi turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kurie padeda įgyti bendrųjų kompetencijų ir pagrindinių gebėjimų. Bendrosios kompetencijos ir pagrindiniai gebėjimai – tai asmens asmeniniam pasitenkinimui ir vystymuisi, įsidarbinamumui, socialinei įtraukčiai ir aktyviam pilietiškumui reikalingi gebėjimai. 

Tačiau 2015 m. Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) duomenimis, vieno iš penkių mokinių ES skaitymo, matematikos ar gamtos mokslų įgūdžiai yra nepakankami. 

Palyginti su 2012 m. PISA duomenimis, iš šių duomenų matyti, kad prastai besimokančių asmenų dalis gamtos mokslų srityje išaugo iki 20,6 proc. (padidėjo 4,0 procentiniais punktais), skaitymo srityje – iki 19,7 proc. (padidėjo 1,9 procentinio punkto), o matematikos srityje – iki 22,2 proc. (padidėjo 0,1 procentinio punkto). Be to, 44 proc. ES gyventojų turi menkus skaitmeninius įgūdžius, o 19 proc. jų apskritai neturi.

Kokių veiksmų ES imasi šioje srityje?

Europos Vadovų Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų. Rekomendacijoje laikomasi požiūrio, kad bendrosios kompetencijos ir pagrindiniai gebėjimai turėtų būti ugdomi šiais būdais:

  • visiems užtikrinant kokybišką švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą;
  • teikiant paramą švietimo specialistams, kad jie galėtų įgyvendinti kompetencija pagrįstus mokymo ir mokymosi metodus;
  • propaguojant įvairius mokymosi metodus ir sąlygas atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą;
  • nagrinėjant bendrųjų kompetencijų vertinimo ir patvirtinimo metodus.

Tolesni veiksmai 

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje („ET 2020“) ES valstybės narės nusistatė tikslą, kad iki 2020 m. turėtų būti pasiekta, kad mažiau kaip 15 proc. penkiolikmečių būtų laikomi turinčiais prastus pagrindinius gebėjimus. Šio tikslo pasiekimas bus įvertintas gavus naujausius PISA duomenis, kurie bus pateikti 2019 m. gruodžio mėn. pradžioje.

Komisija padeda ES valstybėms narėms stiprinti visų asmenų pagrindinius gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas sudarydama palankesnes sąlygas tarpusavio mokymuisi bei geriausios patirties mainams.