Ključne kompetencije i osnovne vještine

Europska komisija surađuje s državama članicama EU-a kako bi potpomogla i ojačala razvoj ključnih kompetencija i osnovnih vještina za sve, od rane dobi te tijekom cijelog života.

O čemu je riječ?

Svatko ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kojim se razvijaju ključne kompetencije i osnovne vještine. Ključne kompetencije i osnovne vještine svakome su potrebne za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo.

Međutim, rezultati istraživanja u okviru Međunarodnog programa za procjenu znanja i vještina učenika (PISA) za 2015. pokazuju da svaki peti učenik u Europskoj uniji postiže nedovoljne rezultate u čitanju, matematici i prirodoslovlju. U usporedbi s rezultatima istraživanja PISA iz 2012., rezultati iz 2015. pokazuju da se udio učenika sa slabim rezultatima povećao na 20,6 % (+4,0 postotna boda) u prirodoslovlju; 19,7 % (+1,9 postotnih bodova) u čitanju te 22,2 %, (+0,1 postotni bod) u matematici. Osim toga, 44 % stanovništva EU-a ima nedovoljne digitalne vještine ili ih uopće nema (19 %).

Europska komisija surađuje s državama članicama EU-a kako bi potpomogla i ojačala razvoj ključnih kompetencija i osnovnih vještina za sve, od rane dobi te tijekom cijelog života.

Što je dosad učinjeno?

Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u svibnju 2018. donijelo je Preporuku Vijeća o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, kojom se zamjenjuje ranija preporuka. Ključne kompetencije i osnovne vještine trebalo bi promicati na sljedeće načine:

  • pružanjem visokokvalitetnog obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja za sve
  • pružanjem potpore nastavnom osoblju
  • promicanjem različitih pristupa učenju i konteksta u perspektivi cjeloživotnog učenja
  • razvojem metoda za procjenu i vrednovanje ključnih kompetencija.

Koji su sljedeći koraci?

Cilj je da do 2020. u testovima PISA-e, kad je riječ o osnovnim vještinama, manje od 15 % petnaestogodišnjaka bude u kategoriji „učenika koji postižu slab uspjeh”. Komisija podupire države članice EU-a u jačanju osnovnih vještina i ključnih kompetencija za sve olakšavanjem uzajamnog učenja i razmjene dobre prakse.