Príomhinniúlachtaí agus Bunscileanna

Bíonn an Coimisiún Eorpach ag obair lámh ar láimh leis na Ballstáit i dtacú agus i dtreisiú na forbartha a dhéanann cách ar a gcuid príomhinniúlachtaí agus bunscileanna ó aois na hóige amach ar feadh a saoil.

Cén fáth a bhfuil tábhacht le príomhinniúlachtaí agus le bunscileanna? 

Is de chearta cách oideachas, oiliúint agus foghlaim a fháil ar feadh a saoil, oideachas, oiliúint agus foghlaim ar ardchaighdeán atá ionchuimsitheach, agus forbairt príomhinniúlachtaí agus bunscileanna le gnóthú astu. Is de riachtanais cách príomhinniúlachtaí agus bunscileanna ar mhaithe le sásamh agus forbairt phearsanta, mar aon le fostaíocht, ionchuimsiú sóisialta agus saoránacht ghníomhach. 

Bíodh sin mar atá, léiríonn suirbhé 2015 PISA (an Clár Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí) go bhfuil easnamh ar chumas léitheoireachta, cumas matamaitice nó cumas eolaíochta duine as gach cúigear daltaí san Aontas Eorpach. 

I gcomparáid le torthaí shuirbhé 2012 PISA, léiríonn na torthaí seo go bhfuil céatadán na ndaltaí nach gcruthaíonn ach go lag ar scoil ardaithe go 20.6% (méadú +4.0%) san eolaíocht, go 19.7% (+ 1.9%) sa léitheoireacht, agus go 22.2% (+0.1%) sa mhatamaitic. Chomh maith le sin, tá 44% den daonra ar bheagán scileanna digiteacha san Aontas Eorpach, agus tá 19% den daonra gan scil dhigiteach dá laghad.

Céard atá á dhéanamh ag an Aontas sa réimse seo?

Ghlac an Chomhairle Oideachais, Óige, Cultúir agus Spóirt Moladh ón gComhairle maidir leis na Príomhinniúlachtaí don Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil. Is trí bhíthin na nithe seo a leanas atáthar ag iarraidh na príomhinniúlachtaí a chur chun cinn faoi scáth an Mholta:

  • Oideachas ardcháilíochta ionchuimsitheach a chur ar fáil do chách
  • Tacú le lucht an oideachais i gcur chun feidhme na hinniúlachta, inniúlacht atá bunaithe ar an teagasc agus ar mhodhanna foghlama
  • Modhanna agus comhthéacsanna éagsúla foghlama a chur ar fáil don fhoghlaim fad saoil
  • Taighde a dhéanamh mar gheall ar an gcur chuige i measúnú agus i mbailíochtú na bpríomhinniúlachtaí

Céard iad na chéad chéimeanna eile? 

Mar chuid den chreat i gcomhair an chomhoibrithe sna beartais Eorpacha um oideachas agus oiliúint (ET 2020), tá cuspóir leagtha síos ag na Ballstáit, is é sin faoi 2020 gur cheart faoi bhun 15% de na scoláirí atá 15 bhliana d’aois a bheith le háireamh san aicme nach gcruthaíonn ach go lag ar scoil. Déanfar an sprioc a mheas i bhfianaise na sonraí nua PISA a bheidh ar fáil i dtús mhí na Nollag 2019.

Tacaíonn an Coimisiún Eorpach leis na Ballstáit agus iad ag neartú na mbunscileanna agus bpríomhinniúlachtaí atá ag na saoránaigh ar fad, neartú a tharlaíonn trí éascú na foghlama frithpháirtí, agus trí mhalartú na ndea-chleachtas.