Avaintaidot ja perusosaaminen

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa vahvistaakseen avaintaitojen hankintaa ja perusosaamista kaikissa ikäluokissa.

Taustaa

Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja osallistavaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, joka kehittää avaintaitoja ja perusosaamista. Kaikki tarvitsevat avaintaitoja ja perusosaamista, sillä ne edistävät itsensä toteuttamista ja kehittämistä, työllistymistä, sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

OECD:n PISA-ohjelman (kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma) vuoden 2015 tulokset osoittavat, että joka viidennellä oppilaalla EU:ssa on puutteelliset taidot lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä. Verrattuna vuoden 2012 PISA-tuloksiin vuoden 2015 osoittavat, että heikosti suoriutuvien osuus on kasvanut luonnontieteissä 20,6 prosenttiin (+4,0 prosenttiyksikköä), lukemisessa 19,7 prosenttiin (+1,9 prosenttiyksikköä) ja matematiikassa 22,2 prosenttiin (+0,1 prosenttiyksikköä). Lisäksi EU:n väestöstä 44 prosentilla on heikot tai olemattomat (19 %) digitaaliset taidot.

Euroopan komissio tekee yhteistyötä EU-maiden kanssa vahvistaakseen avaintaitojen hankintaa ja perusosaamista kaikissa ikäluokissa.

EU:n toimet

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto hyväksyi toukokuussa 2018 uuden neuvoston suosituksen elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Avaintaitoja ja perusosaamista edistetään seuraavin keinoin:

  • tarjotaan kaikille mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen
  • tuetaan opetushenkilöstöä
  • edistetään erilaisia oppimistapoja ja -puitteita elinikäisen oppimisen näkökulmasta
  • kehitetään avaintaitojen arviointi- ja validointimenetelmiä.

Tulevat toimet

Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 15-vuotiaista enintään alle 15 prosenttia saa heikot tulokset perustaitoja mittaavissa PISA-testeissä. Komissio tukee EU-maita kansalaisten perusosaamisen ja avaintaitojen vahvistamisessa ja edistää tiedon- ja kokemustenvaihtoa hyvistä toimintatavoista.