Võtmepädevused ja põhioskused

Komisjon teeb koostööd ELi riikidega, et toetada ja tugevdada kõigi inimeste võtmepädevuste ja põhioskuste arendamist alates varasest east kogu nende elu jooksul.

Miks on võtmepädevused ja põhioskused olulised? 

Igaühel on õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele, mis arendab võtmepädevusi ja põhioskusi. Võtmepädevused ja põhioskused on üldised oskused, mida läheb kõikidel inimestel vaja eneseteostuse ja isikliku arengu, töö leidmise, ühiskonnas osalemise ning kodanikuaktiivsuse jaoks. 

Ometi selgub OECD rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi (PISA) 2015. aasta uuringu tulemustest, et ELis on iga viienda õpilase lugemisoskus või tulemused matemaatikas või loodusteadustes ebapiisavad. 

Võrreldes 2012. aasta PISA tulemustega näitavad need, et kehvade tulemustega õpilaste osakaal on kasvanud 20,6%ni (+4,0 protsendipunkti) loodusteadustes, 19,7%ni (+1,9 protsendipunkti) lugemisoskuse osas ja 22,2%ni (+0,1 protsendipunkti) matemaatikas. Lisaks on ELi rahvastikust 44%-l vähesed digioskused ja 19%-l puuduvad need üldse.

Mida teeb EL selles valdkonnas?

Euroopa Ülemkogu on võtnud vastu ajakohastatud nõukogu soovituse võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. Soovituse eesmärk on edendada võtmepädevusi ja põhioskusi järgmiste meetmete kaudu:

  • kvaliteetse õppe, koolituste ja elukestva õppe pakkumine kõigile;
  • haridustöötajate toetamine pädevuspõhise õpetamise ja õppimisega seotud lähenemisviiside rakendamisel;
  • mitmekesised viisid lähenemisel õppesuundadele ja -kontekstidele elukestva õppe puhul;
  • võtmepädevuste hindamise ja valideerimise võimaluste uurimine.

Millised on järgmised sammud? 

Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) osana on ELi liikmesriigid kehtestanud eesmärgi, et 2020. aastaks peaks põhioskuste puhul halva õpiedukusega 15-aastaste osakaal jääma alla 15%. Seda eesmärki hinnatakse uute PISA andmete põhjal, mis avaldatakse detsembris 2019.

Komisjon toetab ELi liikmesriike kõigi kodanike põhioskuste ja võtmepädevuste tugevdamisel, hõlbustades vastastikust õppimist ja parimate tavade vahetamist.