Võtmepädevused ja põhioskused

Euroopa Komisjon teeb koostööd ELi riikidega, et toetada ja tugevdada kõigi inimeste võtmepädevuste ja põhioskuste arendamist alates varasest east kogu nende elu jooksul.

Millega on tegemist?

Igaühel on õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale õppele, mis arendab võtmepädevusi ja põhioskusi. Võtmepädevused ja põhioskused on üldised oskused, mida läheb kõikidel inimestel vaja eneseteostuse ja isikliku arengu, töö leidmise, ühiskonnas osalemise ning kodanikuaktiivsuse jaoks.

Ometi selgub OECD rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi (PISA) 2015. aasta uuringu tulemustest, et ELis on iga viienda õpilase lugemisoskus või tulemused matemaatikas või loodusteadustes ebapiisavad. Võrreldes 2012. aasta PISA tulemustega näitavad 2015. aasta tulemused, et kehvade tulemustega õpilaste osakaal on kasvanud 20,6%ni (+4,0 protsendipunkti) loodusteadustes, 19,7%ni (+1,9 protsendipunkti) lugemises ja 22,2%ni (+0,1 protsendipunkti) matemaatikas. Lisaks on ELi rahvastikust 44%-l vähesed digioskused ja 19%-l puuduvad need üldse.

Euroopa Komisjon teeb koostööd ELi riikidega, et toetada ja tugevdada kõigi inimeste võtmepädevuste ja põhioskuste arendamist alates varasest east kogu nende elu jooksul.

Mida on seni saavutatud?

Mais 2018 võttis hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu vastu nõukogu soovituse võtmepädevuste kohta elukestvas õppes, mis asendab varasemat soovitust selles valdkonnas. Soovituse eesmärk on edendada võtmepädevusi ja põhioskusi järgmiste meetmete kaudu:

  • kvaliteetse õppe, koolituse ja elukestva õppe pakkumine kõigile;
  • haridustöötajate toetamine;
  • mitmekesised viisid lähenemisel õppesuundadele ja -kontekstidele elukestva õppe puhul;
  • võtmepädevuste hindamise ja valideerimise võimaluste uurimine.

Millised on järgmised sammud?

2020. aastaks peaks PISA testiga mõõdetavate põhioskuste puhul halva õpiedukusega 15-aastaste osakaal jääma alla 15%. Komisjon toetab ELi riike kõigi inimeste põhioskuste ja võtmepädevuste tugevdamisel, hõlbustades vastastikust õppimist ja heade tavade vahetamist.http://www.oecd.org/pisa/