Βασικές ικανότητες και δεξιότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ για να στηρίξει και να ενισχύσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για όλους, από μικρή ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Περί τίνος πρόκειται;

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, προκειμένου να αναπτύξει βασικές ικανότητες και δεξιότητες. Όλοι χρειάζονται βασικές ικανότητες και δεξιότητες για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος διεθνούς αξιολόγησης μαθητών του ΟΟΣΑ (PISA) για το 2015 δείχνουν ότι ένας στους πέντε μαθητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ανεπαρκείς ικανότητες ανάγνωσης, μαθηματικών ή θετικών επιστημών. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης PISA για το 2012, τα αποτελέσματα του 2015 δείχνουν ότι το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις αυξήθηκε στο 20,6% (+4 ποσοστιαίες μονάδες) στις θετικές επιστήμες· στο 19,7%, (+1,9 ποσοστιαίες μονάδες) στην ανάγνωση· και στο 22,2%, (+0,1 ποσοστιαίες μονάδες) στα μαθηματικά. Επιπλέον, το 44% του πληθυσμού της ΕΕ διαθέτει χαμηλές ή μηδενικές (19%) ψηφιακές δεξιότητες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ για να στηρίξει και να ενισχύσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για όλους, από μικρή ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Τον Μάιο του 2018, το Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» ενέκρινε σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, η οποία αντικαθιστά προηγούμενη σχετική σύσταση. Η προσέγγιση συνίσταται στην προαγωγή της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων με τα εξής:

  • την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης για όλους
  • τη στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού
  • την προώθηση μιας ποικιλίας μαθησιακών μεθόδων και πλαισίων με προοπτική τη διά βίου μάθηση
  • τη διερεύνηση μεθόδων αξιολόγησης και επικύρωσης των βασικών ικανοτήτων

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Μέχρι το 2020, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 ετών που κατατάσσονται στις «χαμηλές επιδόσεις» όσον αφορά τις παραπάνω βασικές δεξιότητες, σύμφωνα με τα τεστ PISA δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15%. Η Επιτροπή στηρίζει τις χώρες της ΕΕ στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για όλους, διευκολύνοντας την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.