Predčasné ukončenie školskej dochádzky

Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky na menej ako 10 % vo všetkých krajinách EÚ do roku 2020 je jednou z priorít Európskej komisie v oblasti vzdelávania. Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi pri vykonávaní komplexných stratégií zameraných na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, ako aj na zabezpečovaní iniciatív zameraných na intervenciu a kompenzáciu na účely zapojenia osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou do vzdelávania a odbornej prípravy.

V čom je problém?

Predčasné ukončenie školskej dochádzky je spojené s nezamestnanosťou, sociálnym vylúčením, chudobou a podlomeným zdravím. Existuje mnoho dôvodov, pre ktoré niektorí mladí ľudia predčasne zanechajú vzdelávanie a odbornú prípravu: osobné alebo rodinné problémy, ťažkosti s učením či zlá spoločensko-finančná situácia. Dôležitými faktormi sú takisto spôsob nastavenia vzdelávacieho systému, prostredie v jednotlivých školách a vzťahy žiakov s učiteľmi.

Keďže dôvody, pre ktoré študenti neukončia sekundárne vzdelávanie, sú často zložité a prepojené, politiky na znižovanie predčasného ukončovania školskej dochádzky musia byť zamerané na celý rozsah problémov a predstavovať kombináciu vzdelávacej a sociálnej politiky, práce s mládežou a otázok týkajúcich sa oblasti zdravia. Niektoré z týchto problémov sú uvedené v infografike, ktorú zostavila Komisia.

Čo sa doteraz podarilo dosiahnuť?

Európsky súbor nástrojov pre školy

Európsky súbor nástrojov pre školy poskytuje tvorcom politík a odborníkom z praxe množstvo praktických príkladov účinných postupov na podporu úspechu vo vzdelávaní a predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Tento súbor nástrojov je rozdelený na päť tematických oblastí, ktoré predstavujú kľúčové podmienky pre celoškolský prístup k predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky. V rámci tohto súboru nástrojov je každá oblasť ďalej rozpracovaná a doplnená o praktické príklady a opatrenia. Viac informácii o tomto súbore nástrojov sa nachádza v informačnom prehľade.