Przedwczesne kończenie nauki

Ograniczenie do 2020 r. zjawiska przedwczesnego kończenia nauki do poziomu poniżej 10 proc. we wszystkich krajach UE jest jednym z priorytetów Komisji w dziedzinie edukacji. Komisja Europejska współpracuje z państwami członkowskimi na rzecz wdrożenia kompleksowych strategii zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienia inicjatyw w zakresie interwencji i kompensacji w celu angażowania osób wcześnie kończących naukę w kształcenie i szkolenie.

Na czym polega problem?

Przedwczesne kończenie nauki wiąże się z bezrobociem, wykluczeniem społecznym, ubóstwem i słabą kondycją zdrowotną. Młode osoby przedwcześnie przerywają kształcenie i szkolenie z wielu powodów. Są to: problemy osobiste lub rodzinne, trudności z nauką oraz niepewne warunki społeczno-ekonomiczne. Inne istotne czynniki to sposób funkcjonowania systemu edukacji, atmosfera w szkole i relacje nauczyciel-uczeń.

Ponieważ powody, dla których dzieci nie są w stanie ukończyć szkoły średniej, są często złożone i powiązane ze sobą, strategie służące ograniczeniu zjawiska przedwczesnego kończenia nauki muszą dotyczyć wielu różnych kwestii oraz łączyć politykę edukacyjną i społeczną, a także obejmować swoim zakresem pracę z młodzieżą oraz aspekty związane ze zdrowiem. Niektóre z tych wyzwań przedstawiono na infografice opracowanej przez Komisję.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

Europejski zestaw narzędzi dla szkół

Europejski zestaw narzędzi dla szkół dla celów edukacji włączającej i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki oferuje decydentom i osobom zawodowo zajmującym się problemem przedwczesnego kończenia nauki wiele środków i praktycznych przykładów skutecznych praktyk na rzecz wspierania sukcesów w dziedzinie kształcenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. „Zestaw narzędzi dla szkół” pogrupowano w pięć obszarów tematycznych będących kluczowymi warunkami dla całościowego podejścia szkoły w zakresie przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki. Każdy obszar został szerzej omówiony w „Zestawie narzędzi dla szkół” i uzupełniony praktycznymi przykładami i działaniami. Więcej informacji na temat „Zestawu narzędzi dla szkół” znajduje się w broszurze informacyjnej.