Skolas priekšlaicīga pamešana

Viena no ES Komisijas prioritātēm izglītībā ir līdz 2020. gadam panākt, ka visās ES valstīs priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skolēnu īpatsvars ir mazāks nekā 10 %. Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm tādu visaptverošu stratēģiju īstenošanā, kuru mērķis ir novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kā arī saistībā ar intervences un kompensācijas iniciatīvām, ar kurām mācības priekšlaicīgi pametušos skolēnus cenšas pievērst izglītībai un mācībām.

Kāda ir problēmas būtība

Priekšlaicīga mācību pamešana noved pie bezdarba, nabadzības, sociālās atstumtības un veselības problēmām. Iemesli, kādēļ daži jaunieši priekšlaikus pārtrauc izglītību un mācības, ir dažādi: tās var būt personiskās vai ģimenes problēmas, mācīšanās traucējumi vai nestabila sociālekonomiskā situācija. Liela nozīme ir arī tam, kā darbojas izglītības sistēma, kāda atmosfēra valda skolā un kādas ir attiecības starp skolotājiem un skolēniem.

Tam, ka bērni neiegūst vidējo izglītību, bieži mēdz būt sarežģīti, savstarpēji mijiedarbīgi iemesli. Pret mācību priekšlaicīgu pamešanu vērstiem politikas pasākumiem vienlaikus jāvēršas arī pret vairākām citām problēmām, un izglītības politika jāpapildina ar sociālo politiku, darbu ar jauniešiem un veselības veicināšanas pasākumiem. Dažas no šīm problēmām ir izklāstītas Komisijas sniegtajā infografikā.

Līdz šim paveiktais

Eiropas rīkkopa skolām

Eiropas rīkkopa skolām politikas veidotājiem un praktiķiem piedāvā bagātīgus resursus un praktiskus piemērus, kā efektīvi veicināt panākumus izglītībā un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Rīkkopa ir organizēta ap piecām tematiskajām jomām, proti, galvenajiem nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu visaptverošu skolas pieeju mācību priekšlaicīgai pārtraukšanai. Katra joma ir sīkāk izstrādāta rīkkopā un papildināta ar praktiskiem piemēriem un pasākumiem. Plašāku informāciju par rīkkopu var atrast infolapā.