Skolas priekšlaicīga pamešana
Viena no ES prioritātēm izglītības jomā ir panākt, ka līdz 2020. gadam visās ES valstīs priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skolēnu īpatsvars ir mazāks nekā 10 %. Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, lai ieviestu visaptverošas stratēģijas, kuru mērķis ir novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un panākt, ka mācības priekšlaicīgi pametušie jaunieši turpina piedalīties izglītībā un apmācībā.

Kāda ir problēmas būtība

Priekšlaicīga mācību pamešana ir saistīta ar bezdarbu, nabadzību, sociālo atstumtību un veselības problēmām. Ir daudz iemeslu, kas var izskaidrot, kādēļ daži jaunieši priekšlaikus pārtrauc izglītību un mācības: personiskās vai ģimenes problēmas, gausa mācīšanās vai nestabila sociālekonomiskā situācija. Izglītības sistēmas darbība, klimats skolā un attiecības starp skolotājiem un skolēniem arī ir svarīgi faktori.

Tā kā iemesli, kuru dēļ jaunieši neiegūst vidējo izglītību, bieži vien ir sarežģīti un savstarpēji saistīti, politikai, kuras mērķis ir cīnīties ar šo parādību, jāaptver dažādi jautājumi un jāsavieno aspekti, kas saistīti ar izglītību, sociālo politiku, darbu ar jauniešiem un veselību. Dažas no šīm problēmām ieskicētas Komisijas sniegtajā infografikā.

Kas ir paveikts līdz šim?

Eiropas Komisija ir publicējusi novērtējumu, kurā analizēts, cik efektīvas nacionālā (37 Eiropas valstīs) un ES līmenī bijušas kopš 2011. gada izstrādātās stratēģijas un prakses cīņai ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Pētījums liecina, ka ES politikas instrumentu ietekme kopumā ir pozitīva visās attiecīgajās valstīs. Vidēji priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājs samazinājās no 13,4 % 2011. gadā līdz 10,6 % 2018. gadā visā Eiropā.

Tomēr joprojām pastāv ievērojamas atšķirības starp valstīm un demogrāfisko situāciju tajās, un ir lielāka varbūtība, ka migrantu izcelsmes personas, gados jauni vīrieši un lauku apvidos dzīvojoši jaunieši pārtrauks mācības pirms obligātās skolu izglītības pabeigšanas.

Tādēļ ir vajadzīgas papildu darbības, lai risinātu šo sarežģīto un mainīgo tendenci. Pētījumā ir salīdzināta laba prakse nacionālā līmenī un sniegti vairāki ieteikumi, lai virzītu turpmākās politikas izstrādi šajā jomā. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pētījuma kopsavilkumu un portāla “School Education Gateway” video par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Eiropas rīkkopa skolām

Skolām domātā Eiropas rīkkopa politikas veidotājiem un speciālistiem piedāvā vairākus resursus un efektīvas prakses piemērus mācību sekmju veicināšanai un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai.

Rīkkopa aptver piecas tematiskās jomas, kuras ir galvenie nosacījumi attiecībā uz visaptverošu skolas pieeju cīņā ar mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu. Katra joma ir sīkāk izstrādāta rīkkopā un papildināta ar praktiskiem piemēriem un pasākumiem. Lai uzzinātu vairāk skatiet informācijas lapu.