Luathfhágáil scoile

Tá sé ar cheann de thosaíochtaí oideachais an Choimisiúin Eorpaigh an ráta luathfhágála scoile sna Ballstáit a laghdú go dtí faoi bhun 10% faoi 2020. Bíonn an Coimisiún Eorpach ag obair leis na Ballstáit chun straitéisí cuimsitheacha a chur i bhfeidhm d’fhonn cosc a chur le luathfhágáil scoile, agus ina cheann sin deimhin a dhéanamh de go bhfuil bearta idirghabhála agus cúitimh i bhfeidhm chun luathfhágálaithe scoile a mhealladh chuig cúrsaí oideachais agus foghlama.

Cad é an fhadhb?

Tá nasc idir luathfhágáil scoile agus an dífhostaíocht, an t-eisiamh sóisialta, an bhochtaineacht agus an drochshláinte. Is iomaí sin cúis a n-éiríonn daoine óga áirithe as oideachas agus oiliúint roimh am – fadhbanna pearsanta agus teaghlaigh, deacrachtaí foghlama, nó staid shocheacnamaíoch leochaileach. Bíonn tionchar nach beag ag eagar an chórais oideachais, ag timpeallacht na scoile agus ag an gcaidreamh idir an múinteoir agus an dalta ar an bhfadhb sin freisin.

Is minic gur cúiseanna casta idirnasctha na cúiseanna nach gcríochnaíonn daoine óga áirithe an mheánscolaíocht, agus dá bhrí sin na beartais a cheaptar chun dul i ngleic leis sin, caithfidh baint a bheith acu le raon leathan réimsí, cuir i gcás gnóthaí oideachais agus sóisialta, obair don óige agus an tsláinte. Tá grafaic faisnéise ullmhaithe ag an gCoimisiún ina bhfuil cuntas ar roinnt de na dúshláin atá le sárú.

Cad atá déanta go dtí seo?

An tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna

Leis an tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna cuirtear ar fáil do lucht ceaptha beartas agus do lucht curtha i bhfeidhm na mbeartas sin lear acmhainní agus samplaí praiticiúla lenar féidir an rath ar scoil a chur chun cinn agus cosc a chur le luathfhágáil seo. Ar chúig réimse théamacha atá an tSraith Straitéisí bunaithe, agus is iad sin na nithe is mó a theastaíonn chun déileáil le luathfhágáil scoile le cur chuige oideachasúil iomlánaíoch. Tá cuntas mion ar gach réimse sa tSraith Straitéisí, maille le samplaí agus bearta praiticiúla. Tá tuilleadh eolais faoin tStraith Straitéisí sa bhileog eolais.