Haridussüsteemist varakult lahkumine

Haridussüsteemist varakult lahkuvate noorte osakaalu vähendamine 2020. aastaks vähem kui 10%ni kõikjal ELis on üks Euroopa Komisjoni haridusvaldkonna prioriteete. Euroopa Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd, et rakendada laiapõhjalisi strateegiaid haridussüsteemist varakult lahkumise ärahoidmiseks ning sekkumis- ja kompensatsioonimeetmete kasutuselevõtmiseks, et tagada madala haridustasemega noorte kaasamine hariduse ja koolituse valdkonnas.

Milles seisneb probleem?

Haridussüsteemist varakult lahkumine on seotud tööpuuduse, sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ja terviseprobleemidega. Põhjusi, miks mõned noored loobuvad haridusest ja koolitusest enneaegselt, on palju: isiklikud või pereprobleemid, õpiraskused või ebakindel sotsiaal-majanduslik olukord. Olulisteks teguriteks on ka haridussüsteemi ülesehitus, koolikeskkond ning õpetajate ja õpilaste vahelised suhted.

Kuna põhjused, miks lapsed ei jõua keskhariduse omandamiseni, on sageli keerulised ja omavahel seotud, peab haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamisele suunatud poliitika arvesse võtma erinevaid küsimusi ning kombineerima haridus- ja sotsiaalpoliitikat, noorsootööd ja tervisega seotud aspekte. Mõned neist probleemidest on välja toodud komisjoni esitatud infograafikus.

Mida on seni saavutatud?

Koolidele ettenähtud veebipõhine töövahend

Koolidele ettenähtud veebipõhine töövahend pakub poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele juhendeid ja praktilisi näiteid eduka haridussüsteemi ning haridussüsteemist varakult lahkumise vältimise kohta. Töövahend keskendub viiele teemavaldkonnale, mis on haridussüsteemist varakult lahkumise probleemiga tegeleva tervikliku koolikäsitluse peamised tingimused. Töövahendis käsitletakse igat valdkonda põhjalikumalt ning täiendatakse seda praktiliste näidete ja meetmetega. Lisateavet töövahendi kohta leiate teabelehest.