Haridussüsteemist varakult lahkumine
Haridussüsteemist varakult lahkuvate noorte osakaalu vähendamine 2020. aastaks vähem kui 10%ni kõikides ELi liikmesriikides on üks ELi haridusvaldkonna prioriteete. Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd, et rakendada laiapõhjalisi strateegiaid haridussüsteemist varakult lahkumise ärahoidmiseks ning tagada madala haridustasemega noorte kaasamine hariduse ja koolituse valdkonnas.

Milles seisneb probleem?

Haridussüsteemist varakult lahkumine on seotud tööpuuduse, sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ja terviseprobleemidega. Põhjusi, miks mõned noored loobuvad haridusest ja koolitusest enneaegselt, on palju: isiklikud või pereprobleemid, õpiraskused või ebakindel sotsiaal-majanduslik olukord. Olulisteks teguriteks on ka haridussüsteemi ülesehitus, koolikeskkond ning õpetajate ja õpilaste vahelised suhted.

Kuna põhjused, miks lapsed ei jõua keskhariduse omandamiseni, on sageli keerulised ja omavahel seotud, peab haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamisele suunatud poliitika arvesse võtma erinevaid küsimusi ning kombineerima haridus- ja sotsiaalpoliitikat, noorsootööd ja tervisega seotud aspekte. Mõned neist probleemidest on välja toodud komisjoni koostatud infograafikus.

Mida on seni saavutatud?

  • ELi riigid on võtnud kohustuseks vähendada haridussüsteemist varakult lahkujate keskmist määra 2020. aastaks alla 10%. Iga-aastases hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates esitatakse teavet ja analüüse haridussüsteemist varakult lahkumise suundumuste kohta nii ELis tervikuna kui ka liikmesriikide lõikes.
  • ELi haridusministrid võtsid vastu nõukogu soovituse, mis käsitleb haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamise poliitikastrateegiaid ning nende strateegiate ühtset, terviklikku ja tõenditel põhinevat raamistikku. Haridusministrid nõustusid tegema koostööd, et vahetada parimaid tavasid ning teadmisi tõhusate meetmete kohta selle probleemi lahendamiseks.
  • Haridussüsteemist varakult lahkumist käsitlev töörühm uuris näiteid headest tavadest Euroopas ja vahetas kogemusi varakult lahkujate arvu vähendamise teemadel. Lõpparuandes esitatakse poliitikakujundajatele 12 peamist sõnumit ning praktilised töövahendid, milleks on põhjalike poliitikastrateegiate kontrollnimekiri ning mitme ELi riigi parimate tavade näiteid sisaldav lisa.
  • Komisjon korraldas konverentsi haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamist käsitleva poliitika teemal. Aasta hiljem vaadati läbi kaheksa ELi riigi edusammud asjaomase valdkonna poliitika kujundamisel.
  • Hariduspoliitika töörühm esitas poliitikastrateegiat käsitlevad sõnumid, mis sisaldavad peamisi tingimusi, mida on vaja täita, et rakendada haridussüsteemist varakult lahkumise vältimiseks vajalikku terviklikku koolikäsitlust. Töörühm esitles ka koolidele ettenähtud veebipõhist töövahendit.
  • Nõukogu võttis vastu järeldused haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamise ja koolis toimetulemise edendamise kohta.

Euroopa Komisjon avaldas hinnangu, mis käsitles alates 2011. aastast ELi ja riiklikel tasanditel kujunenud poliitikat ja tavasid, mis on suunatud haridussüsteemist varakult lahkumise probleemi lahendamisele 37 Euroopa riigis.

Uuring näitab, et ELi poliitikavahendite mõju on uuringus osalenud riikides suuresti positiivne. Keskmiselt vähenes üle kogu Euroopa haridussüsteemist varakult lahkumise määr 13,4%-lt (2011. aastal) 10,6%ni (2018. aastal).

Kuigi riikide ja rändetaustaga inimestega seotud demograafiliste suundumuste vahel on siiski veel suured erinevused, lõpetavad suurema tõenäosusega noored mehed ja maapiirkondades elavad noored oma haridustee enne koolikohustuse lõppemise iga.

Sellest tulenevalt on vaja võtta täiendavaid meetmeid, et leida lahendus sellele keerulisele ja arenevale suundumusele. Uuringus võrreldakse teatavaid häid tavasid riiklikul tasandil ja esitatakse erinevaid soovitusi, mida võtta arvesse tulevase poliitika kujundamisel selles valdkonnas. Lisateavet leiate uuringu kommenteeritud kokkuvõttest ja portaali School Education Gateway vastavasisulisest videost.

Koolidele ettenähtud veebipõhine töövahend

Koolidele ettenähtud veebipõhine töövahend pakub poliitikakujundajatele ja erialatöötajatele juhendeid ja praktilisi näiteid eduka haridussüsteemi ning haridussüsteemist varakult lahkumise vältimise kohta.

Töövahend keskendub viiele teemavaldkonnale, mis on haridussüsteemist varakult lahkumise probleemiga tegeleva tervikliku koolikäsitluse peamised tingimused. Töövahendis käsitletakse igat valdkonda põhjalikumalt ning täiendatakse seda praktiliste näidete ja meetmetega. Lisateavet töövahendi kohta leiate teabelehest.