Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

Η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο από 10 % στις χώρες της ΕΕ έως το 2020 είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και για την εξασφάλιση πρωτοβουλιών παρέμβασης και αντιστάθμισης ώστε οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Περί τίνος πρόκειται;

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου συνδέεται με την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κακή κατάσταση της υγείας. Οι νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση για πολλούς λόγους: προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες ή επισφαλής κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, το σχολικό περιβάλλον και οι σχέσεις καθηγητών-μαθητών είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες.

Δεδομένου ότι συχνά υπάρχουν πολύπλοκοι, αλληλένδετοι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά δεν ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να καλύπτουν μια σειρά ζητημάτων και να συνδυάζουν την εκπαίδευση, την κοινωνική πολιτική, την εργασία των νέων και θέματα που σχετίζονται με την υγεία. Ορισμένες από τις προκλήσεις αυτές περιγράφονται στο ενημερωτικό γράφημα της Επιτροπής.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία

Η ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για τα σχολεία προσφέρει στους πολιτικούς ιθύνοντες και στους αρμοδίους πολυάριθμα μέσα και παραδείγματα αποτελεσματικών πρακτικών για την προώθηση της σχολικής επιτυχίας και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η εργαλειοθήκη είναι οργανωμένη σε πέντε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αποτελούν βασικούς όρους για μια σφαιρική προσέγγιση της σχολικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης. Κάθε τομέας αναπτύσσεται περαιτέρω στην εργαλειοθήκη και συμπληρώνεται με πρακτικά παραδείγματα και μέτρα. Περισσότερες πληροφορίες για την εργαλειοθήκη θα βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο.