Преждевременно напускане на училище

Един от приоритетите на ЕС в областта на образованието е до 2020г. във всички страни от Съюза да се намали броят на преждевременно напускащите училище до по-малко от 10%. Комисията работи с държавите членки за въвеждане на всеобхватни стратегии за предотвратяване на преждевременното напускане на училище и за привличане на преждевременно напусналите училище в системата на образованието и обучението.

Какъв е проблемът?

Преждевременното напускане на училище е свързано с безработица, социално изключване, бедност и лошо здравословно състояние. Има много причини, поради които някои млади хора се отказват преждевременно от образование и обучение: лични или семейни проблеми, трудности при ученето или нестабилно социално-икономическо положение. Начинът, по който е организирана образователната система, средата в училище и отношенията между учители и ученици също са важни фактори.

Тъй като причините децата да не завършват средно образование често са сложни и взаимосвързани, политиките за намаляване на това явление трябва да бъдат насочени към редица въпроси и да съчетават аспекти, свързани с образованието, социалната политика, работата с младежта и здравето. Някои от тези предизвикателства са представени в инфографика, изготвена от Комисията.

Какво е направено досега?

  • Страните от ЕС са се ангажирали да намалят средния дял на преждевременно напускащите училище до по-малко от 10% до 2020 г. В ежегодния Обзор на образованието и обучението се предоставят данни и се прави анализ на тенденциите във връзка с преждевременното напускане на училище в ЕС и отделните държави членки.
  • Министрите на образованието на държавите от ЕС приеха препоръка на Съвета относно политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище, с която се създава рамка за съгласувани, всеобхватни и основани на факти политики. Те се споразумяха да си сътрудничат за обмен на добри практики и знания за ефективни подходи за разрешаване на този проблем.
  • Работна група по преждевременното напускане на училище разгледа примери за добри практики в Европа и обмени опит в тази област. В окончателния доклад са очертани 12 ключови послания за създателите на политики, които са превърнати в практически инструменти чрез контролен списък на всеобхватните политики и приложение с примери за добри практики от няколко държави от ЕС.
  • Комисията организира конференция за политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище. Една година по-късно бе направен преглед на развитието на политиката в осем страни от ЕС.
  • Работната група по политиката за училищно образование създаде набор от политически послания, в които се идентифицират ключовите условия за прилагане на всеобхватен училищен подход за справяне с преждевременното напускане на училище, както и европейски онлайн инструментариум за училищата.
  • Съветът също прие заключения за ограничаване на преждевременното напускане и насърчаване на успешното завършване на училище.

Европейската комисия публикува оценка на ефективността на разработените от 2011 г. насам в ЕС и на национално равнище (в 37 европейски държави) политики и практики за борба с преждевременното напускане на училище.

Според проучването въздействието на инструментите на политиката на ЕС в проучените държави до голяма степен е положително. Средно в Европа равнището на преждевременно напускане на училище е спаднало от 13,4 % през 2011 г. до 10,6 % през 2018 г.

Все още обаче съществуват значителни различия между държавите и демографската ситуация в тях, като съществува по-голяма вероятност хората с мигрантски произход, момчетата и живеещите в селски райони да приключат образованието си преди минималната възраст за завършване на задължителното училищно образование.

Затова се налагат по-нататъшни действия за противодействие на тази сложна и променяща се тенденция. В проучването се сравняват подбрани добри практики на национално равнище и се предоставят редица препоръки във връзка с бъдещото разработване на политики в тази област. За повече информация вижте резюмето на проучването и видеоклипа относно преждевременното напускане на училище, публикуван на портала за училищно образование.

Европейски инструментариум за училищата

Европейският инструментариум за училищата предлага на създателите на политики и специалистите множество ресурси и практически примери за ефективни практики за насърчаване на успеха в образованието и предотвратяване на преждевременното напускане на училище.

Инструментариумът е организиран около пет тематични области, които са ключови предпоставки за цялостен училищен подход към преждевременното напускане на училище. Всяка област е доразвита в инструментариума и допълнена с практически примери и мерки. Повече информация за инструментариума ще намерите в информационния документ.