Om skolpolitiken

EU-kommissionen samarbetar med EU-länderna för att förbättra skolan. Länderna ansvarar visserligen själva för sina utbildningssystem, men de kan vinna på att samarbeta i frågor av gemensamt intresse.

Vad går det ut på?

EU-kommissionen samarbetar med EU-länderna för att förbättra skolan. Länderna ansvarar visserligen själva för sina utbildningssystem, men de kan vinna på att samarbeta i frågor av gemensamt intresse. Kommissionen stöder ländernas insatser på två sätt:

  • Kommissionen hjälper beslutsfattarna att utveckla skolpolitiken och skolsystemen. Man inhämtar och sprider information och analyser och uppmuntrar till utbyte av bra initiativ i arbetsgrupperna för Utbildning 2020. Under 2016–2018 har arbetsgruppen för skolpolitik ett brett mandat att arbeta med skolstyrningen för att förbättra kvaliteten genom varaktig innovation och inkludering.
  • Genom EU-programmet Erasmus+ satsar kommissionen varje år miljontals euro på europeiska samarbetsprojekt som främjar skolutbyten.

Prioriterade områden

EU-ländernas utbildningsministrar vill prioritera följande områden:

Kommissionen följer också regelbundet upp resultaten i länderna genom lägesrapporter.

Meddelandet om utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitet för en bra start i livet från den 30 maj 2017 innehåller underlag och åtgärder för att förbättra skolorna, göra dem mer inkluderande, stödja framstående lärare och skolledare och förbättra skolstyrningen. Se också det åtföljande arbetsdokumentet.

I sitt meddelande Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur från den 14 november 2017 presenterar kommissionen en vision om ett europeiskt område för utbildning och ringar in viktiga samarbetsområden: utbyten, erkännande av examensbevis och studieperioder utomlands, språkundervisning, förskoleundervisning och barnomsorg, lärarkåren, innovation och digital teknik.