O školskej politike

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na rozvíjaní ich systémov školského vzdelávania. Napriek tomu, že každá krajina je zodpovedná za organizáciu a obsah svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, pokiaľ ide o otázky spoločného záujmu, spolupráca prináša niektoré výhody.

O čo ide?

Európska komisia spolupracuje s krajinami EÚ na rozvíjaní ich systémov školského vzdelávania. Napriek tomu, že každá krajina je zodpovedná za organizáciu a obsah svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, pokiaľ ide o otázky spoločného záujmu, spolupráca prináša niektoré výhody. Európska komisia podporuje úsilie členských štátov hlavne dvoma spôsobmi:

  • Úzko spolupracuje s vnútroštátnymi politickými činiteľmi a pomáha im rozvíjať politiky a systémy v oblasti školského vzdelávania. Prostredníctvom pracovných skupín ET 2020 zhromažďuje a šíri informácie a analýzy a podporuje výmenu osvedčených politických postupov. V rokoch 2016 – 2018 má pracovná skupina pre školy široký mandát na prácu v oblasti riadenia systémov školského vzdelávania s cieľom podporiť vyššiu kvalitu prostredníctvom udržateľných inovácií a sociálneho začlenenia.
  • Prostredníctvom programu Erasmus+ Komisia každý rok prispieva miliónmi eur na európske projekty spolupráce, ktoré podporujú školské výmeny.

Prioritné oblasti

Ministri školstva z krajín EÚ stanovili tieto prioritné oblasti:

Európska komisia takisto pravidelne vypracúva štúdie o situácii v Európe s cieľom monitorovať pokrok.

Oznámenie s názvom Rozvoj škôl a excelentná výučba: kľúč pre výborný štart do života z 30. mája 2017 poskytuje ďalšie podklady a navrhuje opatrenia zamerané na zlepšenie kvality a inkluzívnosti škôl, podporu excelentných učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl a zlepšenie riadenia škôl. Pozri aj sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie.

V oznámení nazvanom Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou zo 14. novembra 2017 sa stanovuje vízia európskeho vzdelávacieho priestoru. Mobilita, uznávanie diplomov a období štúdia v zahraničí, jazyky, vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, učiteľské povolanie, inovácia a digitálne technológie sa v oznámení identifikujú ako kľúčové oblasti pre spoluprácu EÚ v školskom vzdelávaní.