Polityka oświatowa

Komisja Europejska współpracuje z państwami UE przy rozwijaniu ich systemów oświatowych. Chociaż każde państwo odpowiada za organizację i treść swoich systemów kształcenia i szkolenia, współpraca w sprawach o wspólnym znaczeniu ma swoje zalety.

Informacje podstawowe

Komisja Europejska współpracuje z państwami UE przy rozwijaniu ich systemów oświatowych. Chociaż każde państwo odpowiada za organizację i treść swoich systemów kształcenia i szkolenia, współpraca w sprawach o wspólnym znaczeniu ma swoje zalety. Komisja Europejska wspiera wysiłki krajowe na dwa główne sposoby:

  • Ściśle współpracuje z politykami krajowymi, aby pomóc im rozwijać własne systemy oświatowe i politykę w tej dziedzinie. Ponadto Komisja gromadzi i rozpowszechnia informacje i analizy oraz zachęca do wymiany dobrych praktyk w ramach grup roboczych ET 2020. W latach 2016-2018 grupie roboczej ds. szkół przyznano szerokie uprawnienia w zakresie przeglądu zarządzania systemami edukacji szkolnej w celu poprawy jakości poprzez wspieranie zrównoważonych innowacji i włączenia społecznego.
  • Dzięki programowi Erasmus+ Komisja co roku inwestuje miliony euro w europejskie projekty współpracy promujące wymiany międzyszkolne.

Obszary priorytetowe

Ministrowie edukacji z państw UE określili następujące obszary priorytetowe:

Komisja Europejska przygotowuje także regularne badania na temat sytuacji w Europie w celu monitorowania postępów.

W komunikacie z 30 maja 2017 r. pt.: „Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego” przedstawiono informacje i zaproponowano działania na rzecz poprawy jakości pracy szkół i pogłębienia ich integracyjnego charakteru, wspierania wybitnych nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły oraz poprawy zarządzania szkołami. Zob. towarzyszący dokument roboczy służb Komisji.

W komunikacie w sprawie wzmocnienia tożsamości europejskiej poprzez edukację i kulturę z 14 listopada 2017 r. określono wizję europejskiego obszaru edukacji, w której mobilność, uznawanie dyplomów i okresów studiów za granicą, języki, wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, zawód nauczyciela, innowacje i technologie cyfrowe uznawane są za kluczowe obszary współpracy UE w dziedzinie edukacji szkolnej.