Polityka oświatowa

Komisja pomaga państwom członkowskim UE w rozwijaniu systemów edukacji szkolnej. Chociaż każde państwo odpowiada za organizację i programy nauczania krajowych instytucji i systemów kształcenia i szkolenia, unijna współpraca w kwestiach istotnych dla wszystkich ma swoje zalety.

Wsparcie UE na rzecz polityki oświatowej

Komisja Europejska wspiera wysiłki krajowe na dwa główne sposoby:

  • Współpracuje ściśle z krajowymi decydentami, pomagając im w opracowywaniu strategii i systemów edukacji szkolnej oraz monitorowaniu postępów w osiąganiu celów w ramach europejskiego semestru. Komisja gromadzi i rozpowszechnia informacje i analizy oraz zachęca do wymiany doświadczeń w zakresie kształtowania polityki. Robi to między innymi za pośrednictwem grup roboczych ET 2020. Od 2016 r. grupa robocza ds. szkół ma szerokie uprawnienia w zakresie opracowywania zasad zarządzania systemami edukacji szkolnej w celu poprawy jakości przez wspieranie zrównoważonych innowacji i włączenia społecznego.
  • Za pośrednictwem programu Erasmus+ Komisja wnosi znaczący wkład w projekty europejskiej współpracy promujące mobilność nauczycieli i uczniów.

Obszary priorytetowe

Ministrowie edukacji z państw członkowskich UE określili następujące obszary priorytetowe:

  • Wszyscy uczniowie powinni rozwijać kompetencje kluczowe sprzyjające uczeniu się przez całe życie. Służyć temu mogą: zmiany programów nauczania i sposobów oceny, zapewnianie szkoleń dla kadry szkolnej oraz zwiększenie dostępności i wykorzystania dobrej jakości narzędzi i materiałów edukacyjnych.
  • Każdy uczeń powinien móc skorzystać z wysokiej jakości doświadczeń edukacyjnych, a wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem powinna być bardziej dostępna.
  • Należy zwiększyć wsparcie dla uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne, w tym dla migrantów, oraz ograniczyć wczesne kończenie nauki.
  • Nauczyciele, kadra kierownicza szkół oraz edukatorzy nauczycieli powinni otrzymywać więcej wsparcia, w tym mieć stale zapewnione szanse rozwoju zawodowego oraz elastyczne i atrakcyjne możliwości dalszej kariery.
  • Należy w dalszym ciągu rozwijać zapewnianie jakości, aby zagwarantować skuteczniejsze, sprawiedliwsze i efektywniejsze zarządzanie edukacją szkolną oraz ułatwić mobilność uczniów i nauczycieli w ramach kształcenia i szkolenia.

Komisja ustanowiła ramy europejskiej współpracy politycznej (ET 2020), aby wspierać współpracę w rozwijaniu najlepszych praktyk we wszystkich dziedzinach kształcenia i szkolenia. Regularnie prowadzi też badania dotyczące sytuacji w całej Europie, aby monitorować postępy w zakresie rozwoju i reformy systemów kształcenia i szkolenia.

Przyszłość polityki oświatowej w UE

W komunikacie Komisji pt.: „Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego” przedstawiono informacje i zaproponowano działania na rzecz poprawy jakości i integracyjnego charakteru edukacji szkolnej, kompetencji nauczycieli i kadry kierowniczej szkół oraz zarządzania szkołami. Dołączony do tego komunikatu dokument roboczy służb Komisji zawiera dowody na poparcie propozycji przedstawionych w komunikacie.

W komunikacie zatytułowanym „Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury” Komisja zaproponowała drugi pakiet inicjatyw podkreślających zasadniczą rolę edukacji, młodzieży i kultury w tworzeniu przyszłości Europy.

Ponadto w komunikacie w sprawie wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze określiła wizję europejskiego obszaru edukacji, zgodnie z którą mobilność, wzajemne uznawanie dyplomów i okresów studiów za granicą, nauka języków, wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, zawód nauczyciela oraz innowacje i technologie cyfrowe uznaje się za kluczowe obszary współpracy UE w dziedzinie edukacji szkolnej.