Skolu politika

Eiropas Komisija palīdz ES valstīm attīstīt to izglītības sistēmas. Pat ja izglītības un mācību sistēmas organizācija un saturs ir katras valsts pārziņā, sadarbībai kopīgas intereses jautājumos ir savas priekšrocības.

Par ko ir runa?

Eiropas Komisija palīdz ES valstīm attīstīt to izglītības sistēmas. Pat ja izglītības un mācību sistēmas organizācija un saturs ir katras valsts pārziņā, sadarbībai kopīgas intereses jautājumos ir savas priekšrocības. Eiropas Komisija atbalsta valstu pūliņus divējādi:

  • tā cieši sadarbojas ar atbildīgajām personām ES valstīs, lai palīdzētu tām attīstīt skolu izglītības politiku un sistēmas. Tā apkopo un izplata informāciju un analīzi, un rosina labas prakses apmaiņu "Izglītība un apmācība 2020" (ET 2020) darba grupās. Laikā no 2016. līdz 2018. gadam Skolu izglītības darba grupai ir pilnvarojums strādāt pie skolu izglītības sistēmu pārvaldības, lai celtu kvalitātes līmeni, liekot lietā ilgtspējīgu inovāciju un iekļaušanu;
  • “Erasmus +” programmas ietvaros Komisija katru gadu iegulda vairākus miljonus eiro Eiropas sadarbības projektos, kas veicina skolu apmaiņu.

Prioritārās jomas

ES valstu izglītības ministri ir noteikuši šādas prioritārās jomas:

Komisija regulāri īsteno pētījumus par situāciju Eiropā ar mērķi sekot līdzi progresam.

Paziņojums "Skolu attīstība un izcila mācīšana – lielisks pamats dzīvei”, ko publicēja 2017. gada 30. maijā, sniedz datus un ierosina darbības, kuru mērķis ir uzlabot skolu kvalitāti un integrēšanas spējas, atbalstīt skolotāju un skolu vadītāju izcilību un uzlabot skolu pārvaldību. Skatiet arī pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu.

Komisijas 2017. gada 14. novembra paziņojums “Eiropas identitātes stiprināšana ar izglītību un kultūru” izklāsta Eiropas izglītības telpas vīziju. Mobilitāte, diplomu un studiju periodu ārzemēs atzīšana, valodas, agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe, skolotāja profesija, inovācija un digitālās tehnoloģijas tajā ir noteiktas kā galvenās ES sadarbības jomas skolu izglītībā.