Apie mokyklų politiką

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis siekdama, kad jų mokyklinio ugdymo sistemos tobulėtų. Nors už savo švietimo ir mokymo sistemų organizavimą ir turinį atsakinga kiekviena šalis, kai kuriuos visiems aktualius klausimus parankiau spręsti drauge.

Bendroji informacija

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis siekdama, kad jų mokyklinio ugdymo sistemos tobulėtų. Nors už savo švietimo ir mokymo sistemų organizavimą ir turinį atsakinga kiekviena šalis, kai kuriuos visiems aktualius klausimus parankiau spręsti drauge. Europos Komisija remia valstybių narių pastangas dviem pagrindiniais būdais:

  • ji glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinės politikos formuotojais, kad padėtų jiems plėtoti savo šalių mokyklinio ugdymo politiką ir sistemas. Ji kaupia informaciją ir analizes, jomis dalijasi ir skatina dalytis gerąja politikos patirtimi pasitelkus „ET 2020“ darbo grupes. Mokyklų politikos darbo grupei 2016–2018 m. suteikti platūs darbo įgaliojimai tobulinti mokyklinio ugdymo sistemų valdymą, kad būtų skatinama gerinti kokybę pasitelkus tvarias inovacijas ir didinant įtrauktį;
  • vykdydama programą „Erasmus+“, Komisija kasmet skiria milijonus eurų Europos bendradarbiavimo projektams, kuriais skatinami mokyklų mainai.

Prioritetinės sritys

ES šalių švietimo ministrai nustatė toliau išvardytus prioritetus.

Europos Komisija reguliariai atlieka padėties Europoje tyrimus, kad galėtų stebėti pažangą.

2017 m. gegužės 30 d. Komunikate dėl mokyklų raidos ir kvalifikuoto mokymo gerai gyvenimo pradžiai pateikiama faktų ir siūloma veiksmų, kaip pagerinti mokyklų kokybę ir jų įtraukumą, remti aukštos kvalifikacijos mokytojus ir mokyklų vadovus, gerinti mokyklų valdymą. Taip pat žr. pridedamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą.

2017 m. lapkričio 14 d. Komunikate dėl Europinės tapatybės stiprinimo per švietimą ir kultūrą pateikiama Europos švietimo erdvės vizija. Jame kaip pagrindiniai ES bendradarbiavimo mokyklinio ugdymo srityje klausimai nurodyti judumas, diplomų ir studijų laikotarpių užsienyje pripažinimas, kalbos, ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra, mokytojo profesija, inovacijos ir skaitmeninės technologijos.