An beartas scolaíochta

Bíonn an Coimisiún Eorpach ag obair i gcomhar le Ballstáit an Aontais Eorpaigh chun a gcórais scolaíochta a fhorbairt. Bíodh is gur faoi na Ballstáit féin atá sé a gcórais oideachais agus oiliúna féin a eagrú, tá buntáistí ag roinnt le bheith ag obair i gcomhar le chéile ar cheisteanna coiteanna.

Cad chuige é?

Bíonn an Coimisiún Eorpach ag obair i gcomhar le Ballstáit an Aontais Eorpaigh chun a gcórais scolaíochta a fhorbairt. Bíodh is gur faoi na Ballstáit féin atá sé a gcórais oideachais agus oiliúna féin a eagrú, tá buntáistí ag roinnt le bheith ag obair i gcomhar le chéile ar cheisteanna coiteanna. Tá dhá phríomhdhóigh ann a dtacaíonn an Coimisiún Eorpach le hiarrachtaí na mBallstát:

  • Oibríonn an Coimisiún i ndlúthchomhar le lucht ceaptha beartas náisiúnta chun cuidiú leo a mbeartais agus a gcórais scolaíochta a fhorbairt. Bailíonn sé agus roinneann sé faisnéis agus anailís, agus le cabhair Mheithleacha Oibre ET2020 spreagann sé malartú dea-chleachtas beartais. Mar chuid den sainordú atá acu le haghaidh na tréimhse 2016–2018, beidh an Mheitheal um Scoileanna ag obair ar rialachas na gcóras scolaíochta chun caighdeán níos fearr a chur chun cinn trí nuálaíocht agus chuimsiú inbhuanaithe.
  • Tríd an gclár Erasmus+, infheistíonn an Coimisiún na milliúin euro gach bliain i dtionscadail chomhair de chuid na hEorpa, tionscadail lena gcuirtear malartuithe scoile chun cinn.

Réimsí tosaíochta

Tá na réimsí tosaíochta a leanas aitheanta ag airí oideachais Bhallstáit an Aontais:

Ionas gur féidir leis an gCoimisiún Eorpach monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn, ullmhaíonn sé tuarascálacha staidéir go tráthrialta faoin staid ar fud na hEorpa.

Sa Teachtaireacht maidir le forbairt scoileanna agus múinteoireacht den scoth le haghaidh tús maith sa saol, an 30 Bealtaine 2017, leagtar amach fianaise, agus moltar bearta i dtaca le cáilíocht agus cuimsitheacht na scoileanna a fhorbairt, le tacaíocht a chur ar fáil chun múinteoirí agus ceannairí scoile den scoth a bheith ann, agus i dtaca leis an rialachas scoile a fheabhsú. Féach freisin an Doiciméad Inmheánach Oibre a ghabhann leis an Teachtaireacht sin.

Sa Teachtaireacht maidir leis an gCéannacht Eorpach a neartú trí Oideachas agus Chultúr, an 14 Samhain 2017, leagtar amach fís an Limistéir Eorpaigh Oideachais. Ar na príomhréimsí a n‑aithnítear gur réimsí iad ina rachadh an comhar ón Aontas chun tairbhe don scolaíocht, tá an tsoghluaisteacht, aithint dioplómaí agus aitheantas do thréimhsí staidéir ar an gcoigríoch, na teangacha, an luathscolaíocht agus an luathchúram do leanaí, gairm na múinteoireachta, an nuálaíocht agus an teicneolaíocht dhigiteach.