Σχετικά με τη σχολική πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ με σκοπό την ανάπτυξη των συστημάτων τους σχολικής εκπαίδευσης. Μολονότι κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και το περιεχόμενο των δικών της συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι σκόπιμη η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Περί τίνος πρόκειται;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της ΕΕ με σκοπό την ανάπτυξη των συστημάτων τους σχολικής εκπαίδευσης. Μολονότι κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και το περιεχόμενο των δικών της συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι σκόπιμη η συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες με δύο κυρίως τρόπους:

  • Συνεργάζεται στενά με τους εθνικούς πολιτικούς ιθύνοντες για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν συστήματα και πολιτικές για τη σχολική εκπαίδευση. Συγκεντρώνει και ανταλλάσσει πληροφορίες και αναλύσεις και ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε θέματα πολιτικής μέσω των ομάδων εργασίας «EΚ2020». Την περίοδο 2016-2018, η ομάδα εργασίας για τα σχολεία ασχολείται με τη διακυβέρνηση των συστημάτων σχολικής εκπαίδευσης με στόχο την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας μέσω της βιώσιμης καινοτομίας και της ευρύτερης πρόσβασης.
  • Μέσω του προγράμματος Erasmus+, Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε ευρωπαϊκά σχέδια συνεργασίας που προωθούν τις σχολικές ανταλλαγές.

Τομείς προτεραιότητας

Οι υπουργοί Παιδείας των χωρών της ΕΕ έχουν ορίσει τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί τακτικά μελέτες για την κατάσταση σε όλη την Ευρώπη, ώστε να παρακολουθεί την επιτευχθείσα πρόοδο.

Η ανακοίνωση σχετικά με την ανάπτυξη των σχολείων και την άριστη διδασκαλία για μια καλή αρχή στη ζωή, της 30ής Μαΐου 2017, παρουσιάζει στοιχεία και προτείνει δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των σχολείων και της χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης σε αυτά· τη στήριξη των άριστων εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων και και τη βελτίωση της διοίκησης των σχολείων. Βλ. επίσης το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Η ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της 14ης Νοεμβρίου 2017, παρουσιάζει το όραμα ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, η κινητικότητα, η αναγνώριση των διπλωμάτων και περιόδων σπουδών στο εξωτερικό, οι γλώσσες, η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η καινοτομία και οι ψηφιακές τεχνολογίες συνιστούν βασικούς τομείς συνεργασίας με την ΕΕ στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.