За политиката за училищно образование

Комисията работи с държавите от ЕС, за да подпомогне развитието на системите за училищно образование. Въпреки че всяка държава отговаря за организацията и съдържанието на своите институции и системи за образование и обучение, сътрудничеството по въпроси от общ интерес на равнище ЕС има определени предимства.

Подкрепа на ЕС за политиката за училищното образование

Европейската комисия подкрепя националните усилия по два основни начина:

  • тя работи в тясно сътрудничество с националните създатели на политики, като ги подкрепя в изработването на политики и системи за училищно образование, включително мониторинг на напредъка към постигане на целите в рамките на европейския семестър. Комисията събира и споделя информация и анализи и насърчава обмена при разработването на политики и подходи. Един от начините е чрез работните групи по стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“. От 2016 г. работната група за училищата има широк мандат за разработване на управлението на системите на училищно образование, за да се насърчи по-високо качество чрез устойчиви иновации и приобщаване.
  • Чрез програмата „Еразъм+“ Комисията дава значителен принос към европейските проекти за сътрудничество за насърчаване на мобилността на учителите и учениците.

Приоритетни области

Министрите на образованието на страните от ЕС са определили следните приоритетни области:

  • Всички ученици трябва да развият ключови компетентности за учене през целия живот. Това може да бъде подпомогнато чрез реформиране на учебните програми и оценка, осигуряване на обучение за училищния персонал, както и насърчаване на наличието и използването на висококачествени учебни пособия и ресурси.
  • Всеки ученик трябва да получава висококачествено обучение, а образованието и грижите в ранна детска възраст следва да бъдат по-широко достъпни.
  • Подкрепата за учащите със специални образователни потребности, в т.ч. мигрантите към ЕС, трябва да се подобри на равнището на училищата, а преждевременното напускане на училище следва да се намали.
  • Учителите, директорите на училища и специалистите по подготовка на учители трябва да получават по-голяма подкрепа, включително възможности за професионално развитие, както и гъвкави и привлекателни възможности за кариера.
  • Осигуряването на качество следва да бъде допълнително развито, за да се гарантира по-ефективно, по-справедливо и по-ефикасно управление на училищното образование и да се улесни мобилността за специалистите по образование и обучение.

Комисията създаде рамка за Европейска политика на сътрудничество („Образование и обучение 2020“), за да се стимулира сътрудничеството в изграждането на най-добри практики в областта на образованието и обучението. Също така редовно се изготвят проучвания за положението в Европа, за да се следи напредъкът по отношение на развитието и реформата на системите за образование и обучение.

Бъдещето на училищната политика в ЕС

В съобщението на Комисията „Училищно развитие и върхови постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота“ се представят доказателства и се предлагат мерки за подобряване на качеството и приобщаването в училищното образование, на уменията на учителите и училищните ръководители, както и на управлението на училищата. В придружаващия работен документ на службите на Комисията се представят доказателства в подкрепа на предложенията, направени в съобщението.

В своето съобщение относно „Изграждане на по-силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата“ Комисията предложи втори пакет от инициативи, подчертаващи ключовата роля на образованието, младежта и културата в изграждането на бъдещето на Европа.

Освен това в съобщението на Комисията „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ се излага визията за европейско пространство за образование. В него мобилността, взаимното признаване на дипломи и периоди на обучение в чужбина, изучаването на езици, образованието и грижите в ранна детска възраст, учителската професия, иновациите и цифровите технологии са посочени като ключови области за европейско сътрудничество в училищното образование.