За политиката за училищно образование

Европейската комисия помага на страните от ЕС да развиват своите системи за училищно образование. Въпреки че всяка страна отговаря за организацията и съдържанието на своите системи за образование и обучение, съвместната работа по въпроси от общ интерес има определени предимства.

За какво става въпрос?

Европейската комисия помага на страните от ЕС да развиват своите системи за училищно образование. Въпреки че всяка страна отговаря за организацията и съдържанието на своите системи за образование и обучение, съвместната работа по въпроси от общ интерес има определени предимства. Европейската комисия подкрепя националните усилия по два основни начина:

  • Комисията помага на отговорните лица в страните от ЕС да развиват своите политики и системи за училищно образование. Тя събира и споделя информация и анализи и насърчава обмена на добри практики чрез работни групи по стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“. През 2016—2018 г. работната група за училищата има широк мандат за работа по управлението на системите на училищното образование, за да се насърчи по-високо качество чрез устойчиви иновации и приобщаване
  • Чрез програма „Еразъм+“ всяка година Комисията инвестира милиони евро в проекти за европейско сътрудничество, насърчаващи училищния обмен

Приоритетни области

Министрите на образованието на страните от ЕС са определили следните приоритетни области:

Европейската комисия също така редовно извършва проучвания на ситуацията в Европа с цел проследяване на напредъка.

В Съобщението за училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота от 30 май 2017 г. се представят данни и се предлагат действия за подобряване на качеството на училищата и приобщаването на учениците, за подкрепа на отличните учители и училищни ръководители и за подобряване на управлението на училищата. Вижте също придружаващия работен документ на службите на Комисията.

В Съобщението относно укрепването на европейската идентичност чрез образованието и културата от 14 ноември 2017 г. се излага визията за европейско пространство за образование. В него мобилността, признаването на дипломи и периоди на обучение в чужбина, езиците, образованието и грижите в ранна детска възраст, учителската професия, иновациите и цифровите технологии са посочени като ключови области за европейско сътрудничество в училищното образование.