Języki migowe

Języki migowe są ważnym elementem różnorodności językowej Europy. Choć opierają się na gestach, pod względem gramatyki, składni, struktury i leksyki są tak samo bogate jak języki mówione. Prawie każdy z języków mówionych w UE ma swój odpowiednik w języku migowym.

Informacje podstawowe

Języki migowe są ważnym elementem różnorodności językowej Europy. Choć opierają się na gestach, pod względem gramatyki, składni, struktury i leksyki są tak samo bogate jak języki mówione. Prawie każdy z języków mówionych w UE ma swój odpowiednik w języku migowym. Z powodu braku wiarygodnych danych trudno jest jednak dokładnie określić, ile osób w UE posługuje się językiem migowym.

Szacuje się, że jedna osoba na tysiąc używa narodowego języka migowego jako swojego pierwszego języka – tj. około 500 tys. ludzi w całej UE. Inni ludzie używają języka migowego jako drugiego lub trzeciego języka, na przykład gdy ktoś z rodziny lub przyjaciół jest osobą niesłyszącą albo niedosłyszącą.

Dlaczego języki migowe są potrzebne?

Aby osoby niesłyszące mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym w Europie, Komisja dokłada starań, by mogły one:

  • używać języka migowego jako oficjalnego środka komunikacji w swoim kraju
  • mieć dostęp do edukacji
  • mieć dostęp do zatrudnienia.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

Aby umożliwić osobom niesłyszącym pracę i naukę w preferowanym przez nich języku, Komisja razem z Parlamentem Europejskim promuje języki migowe i opowiada się za nadaniem im oficjalnego statusu.

Inicjatywy w tym obszarze obejmują:

  • Dicta-Sign – finansowany ze środków UE trzyletni projekt badawczy, mający na celu ułatwienie komunikacji internetowej osobom niesłyszącym, które posługują się językiem migowym.
  • SignSpeak – innowacyjna inicjatywa na rzecz poprawy komunikacji językowej pomiędzy osobami używającymi języka migowego a słyszącymi za pomocą automatycznego tłumaczenia języka migowego.

Kolejne etapy

Komisja będzie w dalszym ciągu wspierać działania na rzecz integracji społecznej osób niedosłyszących i osób używających języka migowego przez współpracę z odpowiednimi grupami i organizacjami oraz realizację programu Erasmus+.