Teangacha comharthaíochta

Is cuid thábhachtach d'éagsúlacht ilteangach na hEorpa teangacha comharthaíochta. Bunaithe ar ghothaí atá siad, agus tá siad chomh saibhir céanna le teangacha labhartha ó thaobh gramadaí, struchtúir, comhréire agus foclóra de. Tríd is tríd, tá teanga chomharthaíochta ar leith ag freagairt do gach teanga labhartha san Aontas Eorpach.

Cad atá i gceist?

Is cuid thábhachtach d'éagsúlacht ilteangach na hEorpa teangacha comharthaíochta. Bunaithe ar ghothaí atá siad, agus tá siad chomh saibhir céanna le teangacha labhartha ó thaobh gramadaí, struchtúir, comhréire agus foclóra de. Tríd is tríd, tá teanga chomharthaíochta ar leith ag freagairt do gach teanga labhartha san Aontas Eorpach. De cheal faisnéis iontaofa, is deacair a rá go beacht an líon daoine san Aontas a úsáideann teanga chomharthaíochta.

Meastar go n-úsáideann tuairim is duine as míle teanga chomharthaíochta náisiúnta mar chéadteanga s'acu — is é sin le rá, thart ar 500,000 duine san Aontas ar fad. Tá teanga chomharthaíochta ag daoine eile freisin mar dhara teanga nó mar thríú theanga — cairde agus muintir daoine bodhra nó daoine lagéisteachta mar shampla.

Cad chuige é?

Chun a chinntiú go bhfuil daoine bodhra cuimsithe i sochaí na hEorpa, tá sé d'aidhm ag an gCoimisiún Eorpach féachaint chuige gur féidir leo:

  • teanga chomharthaíochta a úsáid mar mhodh oifigiúil cumarsáide ina dtír féin
  • oideachas a fháil
  • post a fháil.

Cad atá déanta go dtí seo?

Le gur féidir le daoine bodhra bheith ag obair agus ag foghlaim ina rogha teanga, déanann an Coimisiún, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, teangacha comharthaíochta a chur chun cinn agus tacaíonn sé le hiarrachtaí stádas oifigiúil a thabhairt dóibh.

Na tionscnaimh:

  • Dicta-Sign, tionscadal taighde trí bliana atá maoinithe ag an Aontas a bhfuil sé mar aidhm aige cumarsáid ar líne a éascú do dhaoine bodhra a úsáideann teanga chomharthaíochta,
  • SignSpeak, tionscnamh nuálach a bhfuil sé mar aidhm aige feabhas a chur ar chumarsáid idir daoine a úsáideann teanga chomharthaíochta agus an chuid eile den phobal trí theicneolaíocht ateangaireachta fhísbhunaithe.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Leanfaidh an Coimisiún de thacaíocht a thabhairt d'iarrachtaí cuimsiú daoine bodhra agus daoine lagéisteachta sa tsochaí a fheabhsú, trí oibriú i gcomhar le grúpaí agus le heagraíochtaí ábhartha agus tríd an gclár Erasmus+.