Νοηματικές γλώσσες

Οι νοηματικές γλώσσες αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολυμορφίας. Βασίζονται σε χειρονομίες και είναι τόσο πλούσιες όσο και οι ομιλούμενες γλώσσες από την άποψη της γραμματικής, της δομής, του συντακτικού και του λεξιλογίου. Σε γενικές γραμμές, για κάθε ομιλούμενη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχει μια αντίστοιχη νοηματική γλώσσα.

Περί τίνος πρόκειται;

Οι νοηματικές γλώσσες αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής γλωσσικής πολυμορφίας. Βασίζονται σε χειρονομίες και είναι τόσο πλούσιες όσο και οι ομιλούμενες γλώσσες από την άποψη της γραμματικής, της δομής, του συντακτικού και του λεξιλογίου. Σε γενικές γραμμές, για κάθε ομιλούμενη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχει μια αντίστοιχη νοηματική γλώσσα. Καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των ατόμων στην ΕΕ που χρησιμοποιούν νοηματική γλώσσα.

Εκτιμάται ότι ένα στα χίλια άτομα χρησιμοποιεί μια εθνική νοηματική γλώσσα ως πρώτη γλώσσα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 500.000 άτομα σε επίπεδο ΕΕ. Άλλα άτομα μπορεί να χρησιμοποιούν μια νοηματική γλώσσα ως δεύτερη ή τρίτη γλώσσα, για παράδειγμα η οικογένεια και οι φίλοι κωφών και ατόμων με μειωμένη ακοή.

Γιατί χρειάζεται;

Για να ενσωματωθούν οι κωφοί στην ευρωπαϊκή κοινωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τους παρέχεται η δυνατότητα:

  • να χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα ως επίσημο μέσο επικοινωνίας στη χώρα τους,
  • να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση,
  • να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Για να έχουν οι κωφοί τη δυνατότητα να εργάζονται και να αποκτούν γνώσεις στη γλώσσα που προτιμούν, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προωθεί τις νοηματικές γλώσσες και υποστηρίζει τις δράσεις που απαιτούνται για να αναγνωριστούν ως επίσημες γλώσσες.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

  • Dicta-Sign, ένα τριετές ερευνητικό σχέδιο που χρηματοδότησε η ΕΕ για να γίνει η διαδικτυακή επικοινωνία πιο προσιτή για τους κωφούς χρήστες της νοηματικής γλώσσας·
  • SignSpeak, μια καινοτόμος πρωτοβουλία για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους χρήστες νοηματικής γλώσσας μέσω οπτικής τεχνολογίας διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με μειωμένη ακοή και των χρηστών νοηματικής γλώσσας, σε συνεργασία με σχετικές ομάδες και οργανισμούς και μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.