Жестомимични езици

Жестомимичните езици са важна част от езиковото многообразие на Европа. Тяхното богатство по отношение на граматиката, структурата, синтаксиса и лексиката е като това на говоримите езици. Общо взето, на всеки говорим език в Европейския съюз (ЕС) съответства жестомимичен език.

За какво става въпрос?

Жестомимичните езици са важна част от езиковото многообразие на Европа. Тяхното богатство по отношение на граматиката, структурата, синтаксиса и лексиката е като това на говоримите езици. Общо взето, на всеки говорим език в Европейския съюз (ЕС) съответства жестомимичен език. Поради липсата на надеждни данни не знаем точно колко хора в ЕС използват жестомимичен език.

Около 1 на 1000 човека използва национален жестомимичен език като свой първи език — тоест около 500 000 души в целия Европейски съюз. Други хора може да използват жестомимичен език като втори или трети език, например семействата и приятелите на глухи хора или хора със слухови увреждания.

Защо е необходимо това?

За да се осигури приобщаването на глухите хора в европейското общество, Европейската комисия си е поставила за цел да гарантира, че те:

  • могат да използват жестомимичен език като официално средство за общуване в родната си страна;
  • имат достъп до образование;
  • имат достъп до работа.

Какво е направено досега?

За да могат глухите хора да работят и учат на предпочитания от тях език, Комисията и Европейският парламент популяризират жестомимичните езици и подкрепят действия, чиято цел е да им бъде даден официален статут.

Сред инициативите са:

  • Dicta-Sign — 3-годишен финансиран от ЕС проект за по-голяма достъпност на онлайн комуникациите за глухи потребители на жестомимични езици;
  • SignSpeak — новаторска инициатива за подобряване на комуникацията между общностите, ползващи жестомимични езици, и тези, които не познават такива езици, чрез визуални технологии за жестомимичен превод.

Какви са следващите стъпки?

Комисията ще продължи да подкрепя действия за насърчаване на включването на хората със слухови увреждания и владеещите жестомимични езици в обществото, като работи със съответните групи и организации и чрез своята програма „Еразъм+“.