Flerspråkiga klasser

Allt fler skolelever i EU har ett annat modersmål än det undervisningsspråk som används i skolan.

Skolorna borde utnyttja denna potential bättre.

Vad handlar det om?

Allt fler skolelever i EU har ett annat modersmål än det undervisningsspråk som används i skolan. Andelen varierar kraftigt mellan EU-länderna: från 1 procent i Polen till 40 procent i Luxemburg.

Barn med invandrarbakgrund för med sig en mängd olika språk och språkkunskaper in i klassrummet. Det borde ses som en tillgång för både elever, skolor och samhället i stort. Skolorna borde utnyttja denna potential bättre.

Varför är det viktigt?

Forskning visar att invandrarbarn ofta har sämre grundläggande färdigheter än inhemska elever. Skolorna måste anpassa sina undervisningsmetoder till barn med olika språk, så att alla elever får möjlighet att utvecklas.

Vad har man gjort hittills?

EU och medlemsländerna har tillsammans kartlagt strategier för språkinlärning i flerspråkiga miljöer och främjat utbyte av god praxis. Resultaten och en litteraturgenomgång har sammanställts i rapporten om språkundervisning och språkinlärning i flerspråkiga klasser.

Som en uppföljning av den första rapporten om flerspråkiga klasser och som ett bidrag till översynen av referensramen för nyckelkompetenser för livslångt lärande anordnades 2016 och 2017 en serie tematiska workshoppar och ömsesidigt lärande om integreringen av invandrarbarn genom skolan. Flera sakkunniga bidrog med underlag till diskussionerna, bland andra Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbegovic, Ellen-Rose Kambel och Teresa Tinsley. Gruppen tog fram två rapporter (på engelska): En ny syn på språkundervisning och språklig mångfald i skolan och Språkkunskaper bland migranter i europeiska skolor.

Vad blir nästa steg?

Erasmus+ stöder projekt där man testar metoder och samarbetar med andra partner för att ta fram nya strategier för språkundervisning och språkinlärning i flerspråkiga klasser.

Tillsammans med Europarådet och Centrumet för moderna språk stöder kommissionen arbetet med att utveckla och sprida nya metoder för språkundervisning i flerspråkiga klassrum.

Som ett led i kommissionens bredare strategi för läraryrket ska man ta fram resurser och stöd till lärare som arbetar med elever från olika länder.