Večjezični razredi

Vse več učencev in dijakov v Evropski uniji se v šoli uči v jeziku, ki je drugačen od njihove materinščine.

Kako lahko torej šole kar najbolje izkoristijo ta potencial?

Za kaj gre

Vse več učencev in dijakov v Evropski uniji se v šoli uči v jeziku, ki je drugačen od njihove materinščine. Delež se znatno razlikuje med državami članicami in sega od 1 % na Poljskem do 40 % v Luksemburgu.

Otroci priseljencev prinašajo številne jezike v šolske razrede, kar je lahko prednost za posameznike, šole in družbo na splošno. Kako lahko torej šole kar najbolje izkoristijo ta potencial?

Zakaj je potrebno

Dokazano je, da otroci priseljencev običajno dosegajo slabše rezultate v temeljnih spretnostih kot njihovi vrstniki. Šole morajo konstruktivno prilagoditi načine poučevanja otrokom iz različnih jezikovnih okolij in jim s tem omogočiti šolski uspeh.

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija je v sodelovanju z državami EU opredelila uspešne strategije za učenje jezikov v večjezičnem okolju in podprla izmenjavo dobrih praks na tem področju. Na podlagi sodelovanja in izčrpnega pregleda ustreznega gradiva je pripravila poročilo o poučevanju in učenju jezikov v večjezičnih razredih.

V okviru nadaljnjih ukrepov v zvezi s prvim poročilom o večjezičnih razredih in pregledom evropskega okvira ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje so leta 2016 in 2017 pripravili vrsto tematskih delavnic in dejavnosti vzajemnega učenja o vključevanju otrok migrantov prek šolskega izobraževanja. V razpravi so svojimi prispevki sodelovali priznani strokovnjaki, denimo Emmanuelle LE Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbegović, Elen-Rose Kambel in Teresa Tesley. Skupina je pripravila dve poročili: Ponovni razmislek o jezikih in jezikovni raznolikosti v šolah in Priseljenci v evropskih šolah. Učenje in ohranjanje jezikovnih kompetenc.https://ec.europa.eu/education/content/what-every-educator-needs-know-about-cognitive-benefits-bilingualism_sl

Kaj sledi

Program Erasmus+ ponuja nove priložnosti, denimo eksperimentiranje na področju politike in obsežna partnerstva za pripravo novih strategij poučevanja in učenja jezikov v večjezičnih razredih.

Komisija bo skupaj s Svetom Evrope in njegovim Centrom za moderne jezike spodbujala razvoj in uporabo novih načinov poučevanja jezikov v večjezičnih razredih.

V okviru širše strategije za učiteljski poklic bo Komisija zagotovila sredstva in podporo za učitelje, ki imajo v svojih razredih dijake različnih narodnosti.