Viacjazyčné triedy

Stále viac školopovinných detí v Európskej únii používa v škole iný hlavný vyučovací jazyk než materinský.

Jazyková rozmanitosť nastoľuje otázku, ako môžu školy čo najlepšie využiť tento potenciál.

O čo ide?

Stále viac školopovinných detí v Európskej únii používa v škole iný hlavný vyučovací jazyk než materinský. Pomer sa medzi krajinami EÚ značne líši, od 1 % v Poľsku do 40 % v Luxembursku.

Deti migrantov prinášajú do tried množstvo jazykov a jazykových zručností, ktoré sú potenciálnym prínosom pre jednotlivcov, školy a spoločnosť vo všeobecnosti. Jazyková rozmanitosť nastoľuje otázku, ako môžu školy čo najlepšie využiť tento potenciál.

Prečo je to potrebné?

Existujú dôkazy o tom, že deti migrantov vo všeobecnosti dosahujú v základných zručnostiach slabšie výsledky ako ich rovesníci. Školy musia upraviť metódy výučby, aby mohli konštruktívne a pozitívne nadviazať na rôzne jazykové prostredia detí a umožniť rozvoj všetkých žiakov v škole.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Komisia spolupracovala s krajinami EÚ na identifikácii úspešných stratégií učenia sa jazykov vo viacjazyčnom prostredí a na uľahčení výmeny osvedčených postupov v tejto oblasti. Výsledkom tejto spolupráce a rozsiahleho prieskumu literatúry v danej oblasti je správa nazvaná Jazyková výučba a vzdelávanie vo viacjazyčných triedach.

V nadväznosti na prvú správu o viacjazyčných triedach bolo v rokoch 2016 a 2017 zorganizovaných niekoľko tematických seminárov a činností partnerského učenia týkajúcich sa integrácie detí migrantov prostredníctvom školského vzdelávania, ktoré prispeli k preskúmaniu rámca kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Dokumentmi do diskusie prispeli renomovaní experti ako Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbegovic, Ellen-Rose Kambel a Teresa Tinsley. Výsledkom činnosti skupiny boli dve správy: Prehodnotenie jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti v školách a Migranti v európskych školách. Učenie sa a udržiavanie jazykov.

Čo bude nasledovať?

Program Erasmus+ ponúka nové príležitosti, akými sú experimentovanie v oblasti politiky a rozsiahle partnerstvá, cieľom ktorých je rozvíjať nové stratégie jazykového vzdelávania a štúdia vo viacjazyčných triedach.

Komisia bude spoločne s Radou Európy a jej Centrom pre moderné jazyky podporovať rozvoj a šírenie nových metód výučby jazykov vo viacjazyčných triedach.

V rámci širšej stratégie Komisie pre pedagogické profesie vzniknú zdroje a podpora pre učiteľov, ktorí pracujú v triedach so žiakmi rôznych národností.