Meertalige klassen

Steeds meer schoolkinderen in de EU hebben een andere moedertaal dan de taal waarin het onderwijs op school wordt gegeven.

De taalkundige diversiteit doet de vraag rijzen welke rol de school heeft om dit potentieel optimaal te benutten.

Waar gaat het om?

Steeds meer schoolkinderen in de EU hebben een andere moedertaal dan de taal waarin het onderwijs op school wordt gegeven. Het percentage varieert van 1% in Polen tot 40% in Luxemburg.

Migrantenkinderen brengen een veelheid aan talen mee naar school. De leerlingen, de school en de samenleving in het algemeen kunnen hiervan profiteren. De vraag is welke rol de school hierin heeft.

Waarom is dat nodig?

De cijfers wijzen uit dat migrantenkinderen in het algemeen minder goed presteren dan andere leerlingen. De school moet haar lesmethodes op positieve en constructieve manier aanpassen aan de uiteenlopende taalachtergronden van haar leerlingen, zodat alle leerlingen zich op school kunnen ontplooien.

Wat is er al gedaan?

Samen met de EU-landen heeft de Europese Commissie een inventarisatie gemaakt van succesvolle strategieën voor het leren van talen in meertalige omgevingen. Bovendien moet het tot een uitwisseling van goede praktijken op het gebied van meertalige klassen komen. De resultaten van deze samenwerking en een brede literatuurstudie op dit gebied hebben geleid tot een verslag over het doceren en leren van talen in meertalige klassen.

Als vervolg op het eerste verslag over meertalige klassen en als bijdrage aan de herziening van het kader voor sleutelcompetenties voor een leven lang leren, werden in 2016 en 2017 een reeks thematische workshops en groepsactiviteiten over de integratie van migrantenkinderen in het schoolonderwijs georganiseerd. Enkele erkende deskundigen die input leverden voor de besprekingen, waren Emmanuelle Le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbegovic, Ellen-Rose Kambel en Teresa Tinsley. De groep stelde twee rapporten op: Rethinking language education and linguistic diversity in schools enMigrants in European schools. Learning and maintaining languages.

Wat zijn de volgende stappen?

Het Erasmus+-programma biedt nieuwe mogelijkheden, zoals beleidsexperimenten en grootschalige partnerschappen, om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor het leren van talen in meertalige klassen.

Samen met de Raad van Europa en zijn Centrum voor moderne talen zal de Commissie de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe methoden voor het talenonderwijs in meertalige klassen steunen.

In het kader van de bredere strategie voor de lesgevende beroepen van de Europese Commissie zullen leer- en hulpmiddelen worden ontwikkeld voor docenten die met leerlingen van verschillende nationaliteiten werken.