Daudzvalodu klases

Eiropas Savienībā ir arvien vairāk skolēnu, kuriem dzimtā valoda atšķiras no skolā lietotās galvenās mācību valodas.

Jautājums ir par to, kā skolas varētu pēc iespējas labāk izmantot šo valodu daudzveidību.

Par ko ir runa

Eiropas Savienībā ir arvien vairāk skolēnu, kuriem dzimtā valoda atšķiras no skolā lietotās galvenās mācību valodas. Viņu īpatsvars dažādās ES valstīs ievērojami atšķiras: no 1 % Polijā līdz 40 % Luksemburgā.

Migrantu bērni ienes klasē daudzas dažādas valodas un valodu prasmes. Tas ir ieguvums skolēniem, skolām un visai sabiedrībai. Jautājums ir par to, kā skolas varētu pēc iespējas labāk izmantot šo valodu daudzveidību.

Kāpēc ir jārīkojas šajā jomā

Ir konstatēts, ka migrantu bērniem ir sliktāki rezultāti pamatprasmju apguvē. Skolām jāpielāgo savas pedagoģiskās metodes, lai bērnus no citas valodas vides konstruktīvi un pozitīvi iesaistītu nodarbībās, dodot iespēju visiem skolēniem sasniegt labus rezultātus.

Līdz šim paveiktais

Komisija sadarbojusies ar ES valstīm, lai noteiktu efektīvas valodu apguves stratēģijas daudzvalodu kontekstos un sekmētu labas prakses apmaiņu. Šo sadarbību un padziļinātus dokumentu pētījumus atspoguļo ziņojums “Valodu mācīšana un apguve daudzvalodu klasēs”.

Kā turpinājums pirmajam ziņojumam par daudzvalodu klasēm un ar mērķi palīdzēt pārskatīt mūžizglītības pamatkompetenču sistēmu, 2016. un 2017. gadā tika organizēti vairāki tematiskie darbsemināri un partneru mācību pasākumi par migrantu bērnu integrāciju skolu izglītībā. Plaši atzītu ekspertu vidū, kas iesniedza pārdomu dokumentus apspriešanai, bija Emmanuela Lepišona-Vorstmane [Emmanuelle le Pichon-Vorstmann], Dina Mehmedbegoviča [Dina Mehmedbegovic], Elena-Rouza Kembela [Ellen-Rose Kambel] un Terēza Tinslija [Teresa Tinsley]. Grupa sagatavoja divus ziņojumus: Valodu izglītības un valodu daudzveidības pārskatīšana skolās un Migranti Eiropas skolās. Svešvalodu apguve un praktizēšana.

Kādi ir nākamie soļi

Programma “Erasmus+” piedāvā iespējas izstrādāt jaunas stratēģijas attiecībā uz valodu mācīšanu un apguvi daudzvalodu klasēs, jo īpaši liekot lietā eksperimentālu politiku un plaša mēroga partnerības.

Sadarbībā ar Eiropas Padomi un tās Moderno valodu centru Komisija atbalstīs jaunu valodu mācīšanas metožu izstrādi un izplatīšanu daudzvalodu kontekstā.

Komisijas visaptverošā stratēģija attiecībā uz pedagoģijas profesijām palīdzēs sagatavot resursus un palīgmateriālus skolotājiem darbā ar dažādu tautību bērniem vienā klasē.