Daugiakalbės klasės

Vis daugiau Europos Sąjungos moksleivių mokyklose mokosi kalba, kuri nėra jų gimtoji.

Kalbų įvairovė verčia mokyklas ieškoti galimybių šį turtą kuo geriau išnaudoti.

Bendroji informacija

Vis daugiau Europos Sąjungos moksleivių mokyklose mokosi kalba, kuri nėra jų gimtoji. Skirtumai tarp ES šalių didžiuliai – Lenkijoje tokių moksleivių yra 1 %, Liuksemburge – 40 %.

Migrantų vaikai į klases atsineša įvairiausių kalbų žinių ir kalbinių įgūdžių. Tai potencialus paties žmogaus, mokyklos ir visuomenės turtas. Kalbų įvairovė verčia mokyklas ieškoti galimybių šį turtą kuo geriau išnaudoti.

Kodėl jo reikia?

Yra duomenų, kad migrantų vaikų pagrindiniai gebėjimai yra prastesni nei kitų jų bendraamžių. Mokyklos turi pritaikyti mokymo metodus, kad kitakalbiai vaikai būtų konstruktyviai ir aktyviai įtraukiami į mokymo(si) procesą ir kad visi vaikai mokykloje turėtų galimybę atskleisti ir tobulinti savo gebėjimus.

Kas jau padaryta?

Komisija drauge su ES valstybėmis narėmis siekė nustatyti sėkmingas kalbų mokymosi daugiakalbėje aplinkoje strategijas ir sudaryti sąlygas dalytis šios srities gerąja patirtimi. Šio bendradarbiavimo ir išsamios dokumentų šia tema apžvalgos rezultatas – kalbų mokymo(si) daugiakalbėse klasėse ataskaita.

Po pirmosios ataskaitos apie daugiakalbes klases ir siekiant prisidėti prie Bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų metmenų peržiūros, 2016 m. ir 2017 m. surengti keli teminiai seminarai ir vykdyta tarpusavio mokymosi apie migrantų vaikų integravimą mokyklinio ugdymo metu veikla. Iš tekstus diskusijoms pateikusių ekspertų paminėtinos Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbegovic, Ellen-Rose Kambel ir Teresa Tinsley. Grupė parengė dvi ataskaitas: Naujas požiūris į kalbų mokymą ir kalbų įvairovę mokyklose ir Migrantai Europos mokyklose/ Kalbų mokymasis ir jų palaikymas.

Kas toliau?

Pagal programą „Erasmus+“ teikiama naujų galimybių plėtoti naujas kalbų mokymo(si) daugiakalbėse klasėse strategijas, pavyzdžiui, įgyvendinant bandomuosius projektus ir didelio masto partnerystę.

Kartu su Europos Taryba ir jos Europos šiuolaikinių kalbų centru Komisija rems kalbų mokymo(si) daugiakalbėse klasėse naujų metodų kūrimą ir sklaidą.

Pagal Komisijos Pedagoginių profesijų strategiją, be kita ko, bus rengiami su įvairiakalbių mokinių klasėmis dirbantiems mokytojams skirti ištekliai ir pagalbinė medžiaga.