Seomraí ranga ilteangacha

Tá méadú ag teacht ar an líon páistí san Aontas Eorpach nach ionann a máthairtheanga agus an phríomhtheanga ina ndéantar iad a theagasc ar scoil.

De thoradh na héagsúlachta teanga, tarraingítear anuas an cheist conas is féidir le scoileanna an tairbhe is mó a bhaint as.

Cad atá i gceist?

Tá méadú ag teacht ar an líon páistí san Aontas Eorpach nach ionann a máthairtheanga agus an phríomhtheanga ina ndéantar iad a theagasc ar scoil. Tá difear mór idir tíortha an Aontais maidir leis sin, sa Pholainn is cás 1% de pháistí scoile é, i Lucsamburg 40%.

Tugann páistí imirceacha flúirse teangacha agus scileanna teanga isteach sa seomra ranga leo. D'fhéadfadh an duine, an scoil agus an tsochaí tairbhe a bhaint as sin. De thoradh na héagsúlachta teangacha, tarraingítear anuas an cheist conas is féidir le scoileanna an tairbhe is mó a bhaint as.

Cad chuige é?

Léiríonn fianaise nach n-éiríonn le páistí imirceacha bunscileanna a shealbhú chomh furasta le paistí eile. Ní mór do scoileanna a modhanna teagaisc a chur in oiriúint do chúlraí teanga éagsúla na ndaltaí ar shlí dhearfach chuiditheach, sa dóigh go n-éireoidh an scoil le gach dalta.

Cad atá déanta go dtí seo?

D'oibrigh an Coimisiún Eorpach i gcomhar le tíortha an Aontais chun straitéisí a shainaithint a oibríonn i gcomhair foghlaim teanga i gcomhthéacs ilteangach agus chun comhroinnt dea-chleachtais a éascú. Bunaíodh an tuarascáil Múineadh agus foghlaim teangacha i seomraí ranga ilteangacha ar thorthaí an chomhoibrithe sin agus ar athbhreithniú cuimsitheach ar an litríocht ábhartha.

Mar obair leantach ar an gcéad tuarascáil ar na seomraí ranga ilteangacha agus chun cur leis an athbhreithniú ar Chreat na bPríomhinniúlachtaí don Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil, eagraíodh sraith de cheardlanna téamacha agus Gníomhaíochtaí Piarfhoghlama i dtaca le páistí imirceacha a imeascadh tríd an oideachas scoile in 2016 agus in 2017. Ar na saineolaithe cáiliúla a sheol páipéir ionchuir isteach le haghaidh na bpléití bhí Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbegovic, Ellen-Rose Kambel agus Teresa Tinsley. D’eisigh an grúpa dhá thuarascáil: Athmhachnamh ar mhúineadh teangacha agus ar an éagsúlacht teangacha sna scoileanna agus Imircigh i scoileanna Eorpacha. Teangacha a fhoghlaim agus a chosaint.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Tríd an gclár Erasmus+, cuirtear deiseanna nua ar fáil, beartais thrialacha agus comhpháirtíochtaí mórscála mar shampla, chun straitéisí nua a cheapadh i gcomhair teagasc agus foghlaim teanga i seomraí ranga ilteangacha.

I gcomhar le Comhairle na hEorpa agus a Lárionad Nuatheangacha, tacóidh an Coimisiún le forbairt agus le scaipeadh modhanna nua teagaisc teanga i seomraí ranga ilteangacha.

Mar chuid de straitéis an Choimisiúin maidir le gairmeacha múinteoireachta, déanfar acmhainní agus tacaíocht le haghaidh múinteoirí a oibríonn le daltaí ó náisiúin éagsúla in aon seomra ranga amháin a fhorbairt.