Monikieliset opetusryhmät

Yhä useamman eurooppalaisen koululaisen äidinkieli on jokin muu kuin kouluopetuksessa pääasiallisesti käytetty kieli.

On tarpeen miettiä, kuinka kouluissa voitaisiin parhaiten hyödyntää tätä kielellistä monimuotoisuutta.

Taustaa

Yhä useamman eurooppalaisen koululaisen äidinkieli on jokin muu kuin kouluopetuksessa pääasiallisesti käytetty kieli. Tällaisten lasten osuus kaikista koululaisista vaihtelee huomattavasti EU-maittain. Toisessa ääripäässä on Puola (1 %) ja toisessa Luxemburg (40 %).

Maahanmuuttajalasten mukana luokkahuoneisiin tulee paljon eri kieliä ja kielitaitoa. Tästä voi olla hyötyä yksilöille, kouluille ja koko yhteiskunnalle. On tarpeen miettiä, kuinka kouluissa voitaisiin parhaiten hyödyntää tätä kielellistä monimuotoisuutta.

Monikielisyysstrategian tarkoitus

Tutkimustiedon mukaan maahanmuuttajalapset menestyvät ikätovereitaan heikommin perustaitoja vaativissa tehtävissä. Koulujen on mukautettava opetusmenetelmiään niin, että erikielisistä perheistä tulevat lapset voivat osallistua opetukseen täysipainoisesti, ilmapiiri on myönteinen ja kaikki oppilaat voivat menestyä opinnoissaan.

Tähänastiset toimet

Komissio on yhdessä jäsenmaiden kanssa pyrkinyt kartoittamaan monikielisiin ympäristöihin sopivia kieltenoppimisen strategioita ja helpottamaan hyvien käytänteiden vaihtoa. Tämän yhteistyön ja kattavan kirjallisuus- ja aineistokatsauksen tuloksena on laadittu raportti kieltenopetuksesta ja -oppimisesta monikielisissä opetusryhmissä.

Ensimmäiseen monikielisiä luokkahuoneita koskevaan raporttiin liittyvänä jatkotoimena järjestettiin vuosina 2016 ja 2017 temaattisia työpajoja ja vertaisoppimistoimia, jotka liittyivät maahanmuuttajataustaisten lasten kotouttamiseen kouluopetuksen kautta. Jatkotoimet olivat myös osa eurooppalaisia avaintaitoja koskevan viitekehyksen tarkistusprosessia. Tunnetuimpia keskusteluihin osallistujia olivat Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbegovic, Ellen-Rose Kambel ja Teresa Tinsley. Ryhmä laati kaksi raporttia: Rethinking language education and linguistic diversity in schools ja Migrants in European schools. Learning and maintaining languages.

Tulevat toimet

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia uusien kieltenopetus- ja -oppimisstrategioiden kehittämiseen monikielisille opetusryhmille. Ohjelman puitteissa voidaan toteuttaa esimerkiksi laajamittaisia kumppanuushankkeita ja erilaisia toimintapoliittisia kokeiluja.

Komissio tukee yhdessä Euroopan neuvoston ja Euroopan nykykielten keskuksen kanssa uusien monikielisyyttä edistävien opetusmenetelmien kehittämistä ja levittämistä.

Komissio on myös laatinut opetusalan ammattilaisten tukistrategian, jonka avulla se pyrkii kehittämään menetelmiä monikielisten ryhmien opetukseen.