Mitmekeelsed klassid

Üha suurema hulga õpilaste puhul Euroopa Liidus ei ole koolis kasutatav peamine õppetöö keel nende emakeel.

Keeleline mitmekesisus tõstatab küsimuse, kuidas koolid saaksid paremini selle potentsiaali ära kasutada.

Millega on tegemist?

Üha suurema hulga õpilaste puhul Euroopa Liidus ei ole koolis kasutatav peamine õppetöö keel nende emakeel. ELi riikide lõikes on asjaomane osakaal väga erinev, ulatudes 1%-st Poolas kuni 40%-ni Luksemburgis.

Rändajate lapsed toovad enesega kooli kaasa hulga keeli ja keeleoskusi. See on potentsiaalne väärtus inimestele, koolidele ja ühiskonnale laiemalt. Keeleline mitmekesisus tõstatab küsimuse, kuidas koolid saaksid paremini selle potentsiaali ära kasutada.

Miks on see vajalik?

On tõendeid selle kohta, et rändajate lastel on põhioskuste alased tulemused üldiselt halvemad kui nende kaasõpilastel. Koolid peavad kohandama oma õpetamismeetodeid, et arvestada konstruktiivselt ja positiivselt laste erineva keeletaustaga, võimaldades kõigil õpilastel koolis areneda.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa Komisjon on teinud ELi riikidega koostööd, et selgitada välja edukad strateegiad keeleõppeks mitmekeelses keskkonnas ja hõlbustada selles valdkonnas heade tavade vahetamist. Selle koostöö ning seonduva kirjanduse ulatusliku läbivaatamise tulemused on aluseks aruandele „Keele õpetamine ja õppimine mitmekeelses klassis“.

Mitmekeelseid klasse käsitleva esimese aruande järelmeetmena ja panusena elukestva õppe võtmepädevuste raamistiku läbivaatamisse korraldati 2016. ja 2017. aastal rida temaatilisi õpikodasid ja vastastikuse õppimise tegevusi lapsrändajate integreerimise kohta koolihariduse kaudu. Aruteludeks andsid ainest tunnustatud eksperdid, nagu Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, Dina Mehmedbegovic, Ellen-Rose Kambel ja Teresa Tinsley. Töörühm koostas kaks aruannet: „Keeleõppe ja keelelise mitmekesisuse läbivaatamine koolides“ ja „Rändajad Euroopa koolides. „Keelte õppimine ja säilitamine“.

Millised on järgmised sammud?

Programm Erasmus+ pakub uusi võimalusi, nagu poliitikaeksperimendid ning ulatuslikud partnerlused, et koostada uusi strateegiaid keelte õpetamiseks ja õppimiseks mitmekeelsetes klassides.

Komisjon toetab koos Euroopa Liidu Nõukogu ja selle Euroopa Nüüdiskeelte Keskusega uute keeleõpetamismeetodite väljatöötamist ja levitamist mitmekeelsetes klassides.

Klassis eri rahvusest lastega töötavate õpetajate jaoks luuakse vahendid komisjoni laiema õpetajate kutseala strateegia raames.