Πολυγλωσσικές τάξεις

Όλο και περισσότεροι μαθητές στα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα από την κύρια γλώσσα διδασκαλίας του σχολείου που φοιτούν.

Η γλωσσική πολυμορφία εγείρει το ζήτημα του πώς μπορούν τα σχολεία να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό το στοιχείο.

Περί τίνος πρόκειται;

Όλο και περισσότεροι μαθητές στα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα από την κύρια γλώσσα διδασκαλίας του σχολείου που φοιτούν. Τα ποσοστά ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, από 1% στην Πολωνία έως 40% στο Λουξεμβούργο.

Τα παιδιά από οικογένειες μεταναστών φέρνουν μαζί τους ένα πλήθος νέων γλωσσών και γλωσσικών δεξιοτήτων στην τάξη τους, γεγονός που μπορεί να αποβεί θετικό για τον καθένα χωριστά, τα σχολεία και την κοινωνία γενικότερα. Η γλωσσική πολυμορφία εγείρει το ζήτημα του πώς μπορούν τα σχολεία να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό το στοιχείο.

Γιατί χρειάζεται;

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά μεταναστών έχουν γενικά λιγότερο καλές επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες, σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους. Τα σχολεία πρέπει να προσαρμόσουν τις διδακτικές μεθόδους τους ώστε να ασχολούνται εποικοδομητικά και θετικά με τα παιδιά από διαφορετικό γλωσσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στη σχολική τους πρόοδο.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η Επιτροπή συνεργάστηκε με τις χώρες της ΕΕ για τον εντοπισμό επιτυχών στρατηγικών εκμάθησης γλωσσών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής και μιας διεξοδικής επανεξέτασης του θέματος, είχαν ως αποτέλεσμα μια έκθεση με τίτλο «Διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών σε πολυγλωσσικές τάξεις».

Ως συνέχεια της πρώτης έκθεσης σχετικά με τις πολυγλωσσικές τάξεις και ως συμβολή στην αναθεώρηση του πλαισίου βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση, το 2016 και το 2017 διοργανώθηκε σειρά θεματικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων μάθησης από ομοτίμους σχετικά με την ένταξη των παιδιών μεταναστών μέσω της σχολικής εκπαίδευσης. Μεταξύ των επιφανών εμπειρογνωμόνων που υπέβαλαν εισηγήσεις για τις συζητήσεις ήταν η Emmanuelle le Pichon-Vorstmann, ηDina Mehmedbegovic, η Ellen-Rose Kambel και η Teresa Tinsley. Η ομάδα συνέταξε δύο εκθέσεις: Ανασχεδιασμός της γλωσσικής εκπαίδευσης και της γλωσσικής πολυμορφίας στα σχολεία και Σχολική εκπαίδευση μεταναστών στα ευρωπαϊκά σχολεία. Εκμάθηση γλωσσών και εξάσκηση.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει νέες ευκαιρίες, όπως πειραματισμό σε επίπεδο πολιτικής και ευρείας κλίμακας συνεργασίες, με σκοπό την εκπόνηση νέων στρατηγικών διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών σε πολυγλωσσικές τάξεις.

Μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, η Επιτροπή θα στηρίξει την εκπόνηση και διάδοση νέων μεθόδων διδασκαλίας γλωσσών σε πολυγλωσσικές τάξεις.

Θα διατεθούν πόροι και άλλου είδους στήριξη για το διδακτικό προσωπικό που εργάζεται με μαθητές διάφορων εθνικοτήτων στην τάξη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής της Επιτροπής για τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα.