Многоезични класни стаи

Все по-голям брой ученици в Европейския съюз имат майчин език, различен от основния език на преподаване в училище.

Езиковото многообразие повдига въпроса как училищата най-добре да използват този потенциал.

За какво става въпрос?

Все по-голям брой ученици в Европейския съюз имат майчин език, различен от основния език на преподаване в училище. Техният дял се различава в отделните страни от ЕС и варира от 1 % в Полша до 40 % в Люксембург.

Децата мигранти идват в класната стая с множество различни езици и езикови умения. Това е потенциално предимство за отделните хора, училищата и обществото като цяло. Езиковото многообразие повдига въпроса как училищата най-добре да използват този потенциал.

Защо е необходимо това?

Съществуват доказателства, че децата мигранти обикновено показват по-ниски резултати по отношение на основните умения в сравнение със своите връстници. Училищата трябва да променят методите си на обучение така, че децата от различна езикова среда да се включват конструктивно в занятията и да се дава възможност на всички ученици да постигат добри резултати.

Какво е направено досега?

Европейската комисия работи заедно със страните от ЕС за откриване на успешни стратегии за изучаване на езици в многоезична среда и за улесняване на обмена на добри практики в многоезичните класни стаи. Резултатите от това сътрудничество и задълбоченият преглед на литературата в тази област са отразени в доклад със заглавие Преподаване и изучаване на езици в многоезичните класни стаи.

Като последващо действие по първия доклад относно многоезичните класни стаи и като принос към прегледа на рамката за ключовите компетентности за учене през целия живот, през 2016 и 2017 г. бяха организирани различни тематични семинари и дейности за партньорско обучение във връзка с интеграцията на децата мигранти чрез училищното образование. Сред признатите експерти, които представиха документи за принос към обсъжданията, бяха Еманюел Льо Пишон-Ворстман, Дина Мехмедбегович, Елън-Роуз Кембъл и Тереза Тинсли. Работната група изготви два доклада: Преосмисляне на езиковото обучение и езиковото многообразие в училищата и Мигрантите в европейските училища. Изучаване и практикуване на чужди езици.

Какви са следващите стъпки?

Програмата „Еразъм+“ предлага нови възможности, като изпробване на нови политики и широкомащабни партньорства, за да бъдат създадени нови стратегии за преподаване и изучаване на чужди езици в многоезични класни стаи.

Заедно със Съвета на Европа и неговия Център за съвременни езици Комисията ще подкрепя развитието и разпространяването на нови методи на езиково обучение в многоезични класни стаи.

Като част от широката стратегия на Комисията за преподавателските професии ще бъдат разработени материали и ще се осигурява подкрепа на учителите, работещи с ученици от различни националности.