×

Paldies, ka apmeklējāt jauno Izglītības un apmācības tīmekļa vietni.  Lielākā daļa lappušu pašlaik ir pieejamas tikai angļu valodā. Tomēr notiek tīmekļa vietnes tulkošana pārējās 23 ES oficiālajās valodās, un tiklīdz būs pieejami tulkojumi, lapas atjaunināsim.

Valodu daudzveidība

Daudzu valodu harmoniska līdzāspastāvēšana Eiropā simbolizē ES centienus būt vienotiem daudzveidībā, un tas ir viens no Eiropas projekta stūrakmeņiem

Par ko ir runa

Daudzu valodu harmoniska līdzāspastāvēšana Eiropā simbolizē ES centienus būt vienotiem daudzveidībā, un tas ir viens no Eiropas projekta stūrakmeņiem.

Valodas nosaka katras personas identitāti, bet tās ir arī kopīgā mantojuma daļa. Tās var kalpot par tiltu ceļā pie citiem cilvēkiem un atver citas valstis un kultūras, veicinot savstarpēju sapratni. Veiksmīga daudzvalodības politika var pozitīvi ietekmēt iedzīvotāju dzīvi: tā var uzlabot viņu nodarbināmību, atvieglot pakalpojumu un tiesību pieejamību, kā arī veicināt solidaritāti, padziļinot starpkultūru dialogu un sociālo kohēziju.

Eiropas Savienībā ir 440 miljoni iedzīvotāju, 27 dalībvalstis, 3 alfabēti un 24 oficiālās ES valodas, no kurām dažas lieto arī citos kontinentos. ES mantojuma daļa ir arī 60 citas reģionālās un vietējās valodas. Turklāt imigranti atnesuši plašu valodu klāstu: lēš, ka ES teritorijā šobrīd ir vismaz 175 tautības.

Valodu daudzveidība ir nostiprināta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 22. pantā. “Minoritātēm piederošu personu tiesību ievērošana” ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Turklāt ES Pamattiesību harta aizliedz diskrimināciju, kuras pamatā ir piederība nacionālai minoritātei, un paredz, ka Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību.

Tomēr Komisijai nav vispārēju pilnvaru attiecībā uz minoritātēm. Tai jo īpaši nav kompetences jautājumos, kas saistīti ar nacionālās minoritātes definīciju, mazākumtautību statusa atzīšanu, to pašnoteikšanos un autonomiju vai kārtību, kas nosaka reģionālo vai minoritāšu valodu lietošanu; šie jautājumi ir dalībvalstu ziņā.

Ko dara Komisija

Ik gadu 26. septembrī, Eiropas Valodu dienā, Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Padomi, Eiropas Moderno valodu centru, valodu iestādēm un iedzīvotājiem visā Eiropā organizē pasākumus, lai veicinātu valodu daudzveidību un valodu apguvi.

ES izglītības programmas allaž ir atbalstījušas un atbalstīs valodu apguves projektu finansēšanu. Mūžizglītības programmā (2007–2013) bija īpaša sadaļa, kas veltīta valodu apguvei un valodu dažādībai. Šī programma palīdzēja tīkliem, kas veicināja valodu politikas izstrādi, kā arī daudzpusējus projektus, kuros izstrādāja plašai sabiedrībai domātus valodu mācību materiālus.

Valodu apguves un valodu daudzveidība ir arī pašreizējās programmas “Erasmus+” (2014–2020) prioritātes. Visas valodas var tikt atbalstītas, izmantojot projektus un stratēģiskās partnerības, ko līdzfinansē programma “Erasmus +”. Valodu projektu piemēri atrodami projektu rezultātu datubāzē.

ES kultūras programma “Radošā Eiropa” atbalsta literatūras tulkošanu, lai literārie darbi būtu pieejami plašākam lasītāju lokam un lai tiktu gādāts par kultūras daudzveidības saglabāšanu Eiropas Savienībā.