Språkinlärning

År 2002 uppmanade Europeiska rådet i Barcelona länderna att förbättra de grundläggande färdigheterna, särskilt genom att undervisa i minst två främmande språk redan från mycket tidig ålder. Länderna uppmanades också att införa en indikator för språkkunskaper. Sedan dess har kommissionen bidragit till att stödja språkinlärning och ta fram resultatindikatorer.

Vad handlar det om?

År 2002 uppmanade Europeiska rådet i Barcelona länderna att förbättra de grundläggande färdigheterna, särskilt genom att undervisa i minst två främmande språk redan från mycket tidig ålder. Länderna uppmanades också att införa en indikator för språkkunskaper. Sedan dess har kommissionen bidragit till att stödja språkinlärning och ta fram resultatindikatorer.

En studie om språkkunskaper som gjordes i 14 EU-länder 2011–2012 visade att

  • 42 procent av 15-åringarna var ”självständiga språkanvändare” av sitt första främmande språk (nivå B1/B2 i den europeiska referensramen för språk)
  • 25 procent var självständiga användare av ett andra främmande språk
  • 14 procent av eleverna saknade helt grundläggande kunskaper i främmande språk.

I rådets slutsatser om flerspråkighet och utvecklingen av språkkunskaper från 2014 lovade EU-länderna att förbättra språkundervisningen i skolorna.

Rådets rekommendation från 2018 om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning beskriver aktuella utmaningar och föreslår en handlingsplan för att

  • främja språkinlärning genom att skolan fokuserar på att eleverna ska nå vissa kunskapsnivåer som bygger på Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk i slutet av den obligatoriska skolgången
  • införa begreppet språkmedvetenhet inom utbildningen som en inkluderande ram för språkinlärning som tar hänsyn till elevernas olika språkkompetenser
  • se till att fler språklärare har möjlighet att studera utomlands
  • kartlägga och främja innovativa, inkluderande och flerspråkiga pedagogiska metoder, med hjälp av EU:s verktyg och plattformar som School Education Gateway och eTwinning.

Vad har man gjort hittills?

Mellan 2011 och 2013 diskuterade arbetsgruppen om språk i utbildningen hur man kan förbättra språkkunskaperna. Det ledde fram till en rapport om innovativa, vetenskapligt bevisade metoder för att lära sig språk snabbare. Rapporten tar framför allt upp

  • språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning
  • datorstödd språkinlärning.

Rapporten innehåller också resultaten från ett projekt om innovativa metoder med it i språkundervisningen.

Det behövs också bättre metoder för att bedöma språkkunskaperna, vilket många utbildningssystem saknar. Initiativet Relang går ut på att hjälpa utbildningsmyndigheterna att koppla språkproven till kunskapsnivåerna i den gemensamma referensramen för språk.

Förmågan att kommunicera på flera språk är en av de nyckelkompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. I likhet med andra överförbara färdigheter är språkkunskaper bra för både enskilda människor och hela ekonomin. Med utgångspunkt i den europeiska referensramen för språk håller en arbetsgrupp nu på att ta fram ramar för it- och företagskunskaper.

Erasmus+ stöder projekt där man testar metoder och samarbetar med andra partner för att ta fram nya strategier för språkundervisning och språkinlärning i flerspråkiga klasser.