Učenje jezikov

Evropski svet je v Barceloni pozval k ukrepom „za izboljšanje obvladovanja temeljnih veščin, zlasti s poučevanjem vsaj dveh tujih jezikov od zgodnjega otroštva“ in k pripravi kazalnika jezikovnih spretnosti. Od takrat Komisija podpira prizadevanja za oblikovanje politike učenja jezikov in kazalnikov uspešnosti.

Za kaj gre

Evropski svet je v Barceloni  pozval k ukrepom „za izboljšanje obvladovanja temeljnih veščin, zlasti s poučevanjem vsaj dveh tujih jezikov od zgodnjega otroštva“ in k pripravi kazalnika jezikovnih spretnosti. Od takrat Komisija podpira prizadevanja za oblikovanje politike učenja jezikov in kazalnikov uspešnosti.

Raziskava EU o znanju jezikov leta 2011–2012 (izvedena v 14 državah EU) je pokazala, da:

  • 42 % testiranih petnajstletnih dijakov dosega znanje „samostojnega uporabnika“ (raven B1/B2 skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike ) v prvem tujem jeziku
  • 25 % to raven dosega v drugem tujem jeziku
  • 14 % dijakov nima niti osnovnega znanja enega tujega jezika

Iz sklepov Sveta o večjezičnosti in razvoju jezikovnih kompetenc iz leta 2014 je razvidno, da so se države EU odločno zavezale k izboljšanju poučevanja jezikov v šolah.

Priporočilo Sveta o celostnem pristopu k poučevanju in učenju jezikov iz leta 2018 navaja trenutne izzive in predlaga akcijski načrt z naslednjimi cilji:

  • spodbujati učenje jezikov s poudarkom na doseganju določenih ravni kompetenc po koncu obveznega izobraževanja na podlagi skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike Sveta Evrope
  • uvesti koncept jezikovne ozaveščenosti v izobraževanju in usposabljanju, ki zagotavlja vključujoč okvir za učenje jezikov ob upoštevanju različnih jezikovnih kompetenc učencev
  • učiteljem jezikov zagotoviti več možnosti za učenje in študij v tujini
  • opredeliti in spodbujati inovativne, vključujoče in večjezične pedagoške metode z uporabo evropskih orodij in platform, kot sta School Education Gateway in eTwinning

Dosedanji ukrepi

Med letoma 2011 in 2013 se je tematska delovna skupina za jezike v izobraževanju in usposabljanju osredotočila na načine za izboljšanje rezultatov učenja jezikov. Pripravila je primerjalno analizo in poročilo o inovativnih in znanstveno dokazanih metodah za hitrejše učenje jezikov. Glavni temi poročila sta:

  • poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku
  • računalniško podprto učenje jezikov

Poročilo vsebuje ugotovitve projekta ICT-Rev o inovativnih metodah poučevanja jezikov.

Hkrati s prizadevanji za izboljšanje poučevanja jezikov so potrebna prizadevanja za razvoj modernih načinov ocenjevanja znanja. Številni izobraževalni sistemi nimajo takih metod. Pobuda RELANG pomaga izobraževalnim ustanovam pri povezovanju jezikovnih preskusov z ravnmi znanja jezikov, opredeljenimi v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (CEFR).

Sposobnost komuniciranja v več jezikih je temeljna spretnost, ki jo zahteva trg dela. Kot druge generične spretnosti tudi jezikovno znanje povečuje konkurenčnost posameznikov in gospodarstva. Na podlagi izkušenj s skupnim evropskim referenčnim okvirom strokovnjaki za poučevanje jezikov od septembra 2014 sodelujejo v delovni skupini strategije ET2020 in bodo pomagali oblikovati okvir za digitalna znanja in podjetniške veščine.

Program Erasmus+ ponuja nove priložnosti, denimo eksperimentiranje na področju politike in obsežna partnerstva za pripravo novih strategij poučevanja in učenja jezikov v večjezičnih razredih.