Foghlaim teangacha

Ag an gcruinniú den Chomhairle Eorpach in Barcelona iarradh go ngníomhófaí "chun máistreacht ar bhunscileanna a fheabhsú, go háirithe trí dhá theanga iasachta ar a laghad a mhúineadh ó aois linbh" agus iarradh chomh maith go mbunófaí táscaire inniúlachta teanga. Ó shin i leith, tá an Coimisiún ag tacú le hiarrachtaí beartas foghlama teanga agus táscairí toraidh a fhorbairt.

Cad atá i gceist?

Ag an gcruinniú den Chomhairle Eorpach in Barcelona iarradh go ngníomhófaí "chun máistreacht ar bhunscileanna a fheabhsú, go háirithe trí dhá theanga iasachta ar a laghad a mhúineadh ó aois linbh" agus iarradh chomh maith go mbunófaí táscaire inniúlachta teanga. Ó shin i leith, tá an Coimisiún ag tacú le hiarrachtaí beartas foghlama teanga agus táscairí toraidh a fhorbairt.

Léiríodh an méid seo i suirbhé an Aontais ar scileanna teanga 2011-12 (i 14 thír den Aontas a rinneadh é):

  • bhí leibhéal an "úsáideora neamhspleách" ina gcéad teanga iasachta bainte amach ag 42% de dhaltaí a bhí 15 mbliana d'aois (is é sin B1 nó B2 i gComhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha)
  • bhí an leibhéal sin bainte amach ag 25% in dhá theanga iasachta
  • bhí 14% de dhaltaí gan fiú an t-eolas is bunúsaí ar theanga iasachta

In 2014 sna Conclúidí ón gComhairle maidir leis an ilteangachas agus inniúlachtaí teanga a fhorbairt, thug tíortha an Aontais gealltanas láidir go gcuirfidís feabhas ar éifeachtúlacht an teagaisc teanga i scoileanna.

Sna Moltaí ón gComhairle in 2018 maidir le cur chuige cuimsitheach i ndáil le teangacha a mhúineadh agus a fhoghlaim leagadh amach na dúshláin atá romhainn mar aon le plean gníomhaíochta a bhfuil sé d'aidhm aige:

  • foghlaim teangacha a spreagadh trí dhíriú ar leibhéil shonracha inniúlachta a bhaint amach, agus sin bunaithe ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha, faoi dheireadh thréimhse an oideachais éigeantaigh;
  • coincheap na feasachta teanga a thabhairt isteach san oideachas agus san oiliúint. A bhuí le feasacht teanga a mhúscailt, soláthraítear creat cuimsitheach d’fhoghlaim teangacha lena gcuirtear san áireamh éagsúlacht inniúlachtaí na bhfoghlaimeoirí teanga;
  • deimhin a dhéanamh de gur féidir le tuilleadh múinteoirí teanga dul ag foghlaim agus ag staidéar thar lear;
  • modhanna teagaisc ilteangacha cuimsitheacha nuálacha a aithint agus a chur chun cinn trí uirlisí agus ardáin Eorpacha a úsáid, amhail an tairseach oideachais dar teideal School Education Gateway agus an t-ardán eTwinning

Cad atá déanta?

Idir 2011 agus 2013 dhírigh an mheitheal théamach um theangacha san oideachas agus san oiliúint ar bhealaí ina bhféadfaí feabhas a chur ar an toradh a bhíonn ar fhoghlaim teanga. Rinne siad anailís chomparáideach, agus ansin d'ullmhaigh siad tuarascáil maidir le modhanna nuálacha a bhfuil bunús eolaíoch leo ar féidir leo dlús a chur faoi fhoghlaim teanga. Is iad seo dhá phríomhthopaic na tuarascála:

  • foghlaim chomhtháite ábhar agus teangacha
  • foghlaim ríomhchuidithe teangacha

Bhí torthaí sa tuarascáil sin ón tionscadal ICT-REV maidir le modhanna nuálacha le teangacha a theagasc.

Ní mór iarrachtaí feabhas a chur ar theagasc teanga a bheith nasctha le hiarrachtaí modhanna nuachóirithe measúnaithe a cheapadh. Tá modhanna den saghas sin in easnamh ar a lán córas oideachais. Tá an tionscnamh RELANG dírithe ar chúnamh a thabhairt d'údaráis oideachais scrúduithe teanga a nascadh leis na leibhéal cumais a leagtar amach i gComhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha.

Tá cumas cumarsáide i dteangacha éagsúla ar cheann de na príomhscileanna is gá chun riachtanais an mhargaidh saothair a shásamh. Fearacht scileanna inaistrithe eile, is éifeachtúla a bhíonn an duine agus an geilleagar dá bharr. Leis an taithí a fuair siad ó Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha, tá saineolaithe teanga ag glacadh páirt i meitheal ET2020 ó Mheán Fómhair 2014 i leith agus cuideoidh siad chun creata a fhorbairt le haghaidh scileanna digiteacha agus fiontraíochta.

Tríd an gclár Erasmus+, cuirtear deiseanna nua ar fáil, beartais thrialacha agus comhpháirtíochtaí mórscála mar shampla, chun straitéisí nua a cheapadh i gcomhair teagasc agus foghlaim teanga i seomraí ranga ilteangacha.