Studium jazyků

Závěry zasedání Evropské rady v Barceloně vyzvaly k přijetí opatření „za účelem lepšího zvládání základních dovedností, a to zejména výukou alespoň dvou cizích jazyků od útlého věku“ a k vyhotovení ukazatele jazykových znalostí. Evropská komise od té doby podporuje úsilí vytvořit evropskou politiku v oblasti studia jazyků a také ukazatele dosaženého pokroku.

O co jde?

Závěry zasedání Evropské rady v Barceloně vyzvaly k přijetí opatření „za účelem lepšího zvládání základních dovedností, a to zejména výukou alespoň dvou cizích jazyků od útlého věku“ a k vyhotovení ukazatele jazykových znalostí. Evropská komise od té doby podporuje úsilí vytvořit evropskou politiku v oblasti studia jazyků a také ukazatele dosaženého pokroku.

Z výsledků průzkumu jazykových znalostí, který se konal v letech 2011–2012 ve 14 zemích Unie, vyplynulo, že:

  • 42 % 15letých žáků, kteří se průzkumu účastnili, dosáhlo ve svém prvním cizím jazyce úrovně „nezávislý uživatel“ (B1/B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
  • 25 % z nich dosáhlo této úrovně i u druhého cizího jazyka
  • 14 % žáků postrádalo byť jen minimální znalost jednoho cizího jazyka

Podle závěrů Rady o mnohojazyčnosti a rozvoji jazykových kompetencí z roku 2014 přijaly země EU pevný závazek ke zlepšení účinnosti jazykové výuky na školách.

Doporučení Rady z roku 2018 o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků nastiňuje současné výzvy a ve svém akčním plánu navrhuje:

  • stimulovat jazykovou výuku tím, že se zaměříme na dosažení určité úrovně znalostí na konci povinné školní docházky – a to na základě společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy)
  • zvýšit povědomí o jazycích ve vzdělávání a odborné přípravě, které představuje určitou formu inkluzivního rámce pro studium jazyků – a to s přihlédnutím k různé úrovni jazykových dovedností žáků
  • zajistit, aby co nejvíce učitelů jazyků mělo možnost se vzdělávat v zahraničí
  • nacházet a prosazovat inovativní, inkluzivní a vícejazyčné pedagogické postupy prostřednictvím evropských nástrojů a platforem, jako jsou School Education GatewayeTwinning

Čeho již bylo dosaženo?

V letech 2011–2013 se tematická pracovní skupina pro jazyky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zaměřila na možné způsoby zlepšení výsledků studia cizích jazyků. Provedla srovnávací analýzu, na jejímž základě vypracovala zprávu o inovativních, vědecky prokázaných metodách urychlení studia jazyků. Ta zahrnuje dvě hlavní témata:

  • integrovaná výuka obsahu a jazyka
  • informační technologie při studiu cizího jazyka

Zpráva také zahrnuje výsledky projektu ICT-Rev zaměřeného na využití inovativních metod v oblasti výuky jazyků.

Snaha zlepšit výuku jazyků musí jít ruku v ruce s úsilím vytvořit moderní metody hodnocení. Řada vzdělávacích systémů tyto metody postrádá. Iniciativa RELANG se zaměřuje na pomoc vzdělávacím orgánům v souvislosti s jazykovými zkouškami úrovně odborné způsobilosti, která je definována ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky.

Schopnost dorozumět se několika jazyky patří mezi základní dovednosti potřebné k uspokojení poptávky na trhu práce. Stejně jako ostatní dovednosti je znalost jazyků důležitá nejen pro konkurenceschopnost hospodářství, ale i každého jedince. Na základě zkušeností se společným evropským referenčním rámcem pro jazyky se odborníci na výuku cizích jazyků účastní od září 2014 pracovní skupiny ET2020 a pomáhají s formulací rámce pro digitální a podnikatelské dovednosti.

Také program Erasmus+ nabízí nové možnosti, jako je například podpora rozsáhlých partnerství pro rozvoj nových strategií výuky a studia jazyků ve vícejazyčných třídách.