Изучаване на чужди езици

На заседанието на Европейския съвет в Барселона бе отправен призив за конкретни действия „за усъвършенстване на основните умения, по-конкретно чрез преподаване на най-малко два чужди езика от най-ранна възраст“ и за въвеждане на показател за езикова компетентност. Оттогава насам Комисията подкрепя усилията за създаване на политика за изучаването на езици и за въвеждане на показатели за резултатите.

За какво става въпрос?

На заседанието на Европейския съвет в Барселона бе отправен призив за конкретни действия „за усъвършенстване на основните умения, по-конкретно чрез преподаване на най-малко два чужди езика от най-ранна възраст“ и за въвеждане на показател за езикова компетентност. Оттогава насам Комисията подкрепя усилията за създаване на политика за изучаването на езици и за въвеждане на показатели за резултатите.

Проучването на ЕС за езиковите умения, проведено през 2011—2012 г. в 14 страни от ЕС, показа, че:

  • 42% от 15-годишните ученици, взели участие в проучването, са постигнали ниво „самостоятелно използване“ (B1/B2 съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците) по първи чужд език.
  • 25 % са постигнали това ниво по втори чужд език.
  • 14 % от учениците не са имали дори основни познания по чужд език.

В заключенията на Съвета от 2014 г. относно многоезичието и развиването на езикови компетентности страните от ЕС се ангажираха да подобрят ефективността на езиковото обучение в училищата.

В препоръката на Съвета от 2018 г. относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици се посочват настоящите предизвикателства и се предлага план за действие, насочен към:

  • насърчаване на изучаването на езици чрез съсредоточаване върху постигането до края на задължителното образование на конкретни равнища на владеене въз основа на Общата европейска референтна рамка за езиците на Съвета на Европа;
  • въвеждане на понятието за езикова осъзнатост в образованието и обучението, което предоставя приобщаваща рамка за езиковото обучение, съобразена с разнообразието от езикови компетентности на учащите;
  • осигуряване на възможности за учене в чужбина на повече преподаватели по езици;
  • идентифициране и насърчаване на новаторски, приобщаващи и многоезични педагогически методи, при които се използват европейски инструменти и платформи, като например Портала за училищно образование (School Education Gateway) и мрежата eTwinning.

Какво е направено досега?

Между 2011 и 2013 г. тематичната работна група по езиците в образованието и обучението насочи вниманието си към възможностите за подобряване на резултатите при изучаването на езици. Нейните членове извършиха сравнителен анализ и изготвиха доклад относно иновативните, научно доказани методи за ускоряване на изучаването на езици. Докладът обхваща две основни теми:

  • интегрирано изучаване на предмет и език
  • компютърни програми за чуждоезиково обучение.

Докладът съдържа изводи от проекта за преглед на ИКТ (ICT-Rev) относно иновативните методи за преподаване на чужди езици.

Усилията за подобряване на езиковото обучение трябва да вървят ръка за ръка с усилията за разработване на модерни методи за оценяване. В много образователни системи липсват такива методи. Инициативата RELANG е насочена към подпомагане на образователните органи при свързването на езиковите изпити с нивата на компетентност, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР).

Способността за общуване на няколко езика е сред основните умения, необходими за задоволяване на потребностите на пазара на труда. Подобно на други умения, които могат да се използват в различни области, това повишава конкурентоспособността на хората и на икономиката. Въз основа на опита си с Общата европейска референтна рамка за езиците, експертите по езиково обучение участват от септември 2014 г. в работна група по рамката „Образование и обучение 2020“ и ще разработят рамки за цифрови и предприемачески умения.

Програмата „Еразъм+“ предлага нови възможности, като изпробване на нови политики и широкомащабни партньорства, за да бъдат създадени нови стратегии за преподаване и изучаване на чужди езици в многоезични класни стаи.